Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

SFS nr: 2019:680
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2019-11-07
Upphävd: 2019-12-10
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:1234
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2020.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller
2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    kraven för       
    a) miljöklass 1      
    - motorbensin  4 kr 15 öre   2 kr 67 öre  6 kr 82 öre 
        per liter  per liter  per liter

    - alkylatbensin  2 kr 12 öre   2 kr 67 öre  4 kr 79 öre
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  4 kr 18 öre   2 kr 67 öre  6 kr 85 öre
        per liter  per liter  per liter

   2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller
2710 11 59  Annan bensin 
    än som avses 
    under 1 
    eller 7    5 kr 7 öre   2 kr 67 öre  7 kr 74 öre
        per liter  per liter  per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-
2710 19 69  Eldningsolja,   
    dieselbrännolja, 
    fotogen, m.m. 
    som       
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent 
    destillat vid 
    350°C,     903 kr    3 420 kr  4 323 kr
         per m3    per m3    per m3
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och 
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 524 kr   2 276 kr  4 800 kr
        per m3     per m3    per m3
    miljöklass 2  2 840 kr   2 276 kr  5 116 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör 
    någon 
    miljöklass  3 004 kr   2 276 kr  5 280 kr
        per m3     per m3     per m3
4.2711 12 11-
2711 19 00   Gasol m.m. som 
    används för
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per  3 598 kr per  3 598 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 160 kr per  3 598 kr per  4 758 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
5. 2711 11 00,
27 11 21 00  Naturgas som 
    används för
    a) drift av 
    motordrivet
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 561 kr per  2 561 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  998 kr per  2 561 kr per  3 559 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3   

6. 2701, 2702 
eller 2704  Kol och koks  687 kr per   2 976 kr per  3 663 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
7. 2710 11 31  Flygbensin 
    med en blyhalt 
    om högst 0,005 
    gram per liter  4 kr 18 öre   2 kr 67 öre  6 kr 85 öre
        per liter  per liter  per liter

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.