Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser

t.o.m. SFS 2021:247
SFS nr: 2020:1180
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2020-12-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:247
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 kap. Förordningens innehåll och ordförklaringar

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. Förordningen kompletterar EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (utsläppshandelsdirektivet).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 7 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 1-7 §§,
   - 11 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 4 kap. 3 §,
   - 12 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 8 och 10 §§ och 4 kap. 6 §,
   - 13 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 14 § och 4 kap. 1, 2, 7 och 8 §§,
   - 15 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 5 kap. 3 § och 11 kap. 1 §,
   - 17 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 8 kap. 2-5 §§ och 9 kap. 2-6 §§,
   - 21 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 7 kap. 2 och 3 §§,
   - 22 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 7 kap. 4 och 10 §§,
   - 25 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 13 §, 4 kap. 4, 5, 9 och 10 §§ och 5 kap. 5-7 §§,
   - 26 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 7 kap. 8 §,
   - 41 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 10 kap. 1-9 §§,
   - 42 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 10 kap. 10 och 11 §§,
   - 43 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 10 kap. 14-16 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 11 kap. 2 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §   Bestämmelserna i denna förordning avser
   - förordningens innehåll och ordförklaringar (1 kap.),
   - myndigheter (2 kap.),
   - utsläpp från anläggningar (3 kap.),
   - utsläpp från flygverksamhet (4 kap.),
   - tilldelning av utsläppsrätter (5 kap.),
   - elektronisk hantering av handlingar (6 kap.),
   - unionsregistret (7 kap.),
   - utfärdande och återlämnande av utsläppsrätter (8 kap.),
   - överlämnande av utsläppsrätter (9 kap.),
   - sanktioner (10 kap.), och
   - bemyndiganden (11 kap.).

Ordförklaringar

3 §   Vid tillämpningen av denna förordning har ord och uttryck den betydelse som anges i 4-10 §§. I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

4 §   I denna förordning avses med

tilldelningsförordningen: kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG,

verifieringsförordningen: kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG,

övervaknings- och rapporteringsförordningen: kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012,

registerförordningen: kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion, och

verksamhetsändringsförordningen: kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå.

5 §   Med tilldelningsperiod avses i denna förordning någon av perioderna 2021-2025 eller 2026-2030.

6 §   Med EES-flygningar avses i denna förordning sådan flygverksamhet som anges i 4 § 1 lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

7 §   Med avfallsenergianläggning avses i denna förordning en stationär eller mobil anläggning vars huvudsakliga ändamål är att alstra energi eller tillverka material och där avfall
   1. utnyttjas som normalt bränsle eller tillskottsbränsle, eller
   2. värmebehandlas i syfte att bortskaffa det.

I ordet avfallsenergianläggning ingår även det område som hör till anläggningen med samtliga förbränningslinjer, utrymmen och system och all utrustning som hör samman med avfallets behandling.

8 §   Med befintlig anläggning avses i denna förordning en sådan anläggning som anges i artikel 2.1 i tilldelningsförordningen.

9 §   Med ny deltagare under en tilldelningsperiod avses i denna förordning en anläggning där det bedrivs någon sådan verksamhet som beskrivs i bilagan och som omfattas av ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser som har getts för första gången den
   - 1 juli 2019-31 december 2025 för tilldelningsperioden 2021-2025, eller
   - 1 juli 2024-31 december 2030 för tilldelningsperioden 2026-2030.

10 §   Med förbränning avses i denna förordning varje oxidation av ett bränsle, oavsett hur den värme, el eller mekaniska energi som produceras genom denna process används, och all annan verksamhet som är direkt förknippad med processen, även rening av rökgaser.


2 kap. Myndigheter

1 §   Naturvårdsverket är
   1. tillståndsmyndighet enligt 8 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser,
   2. tillsynsmyndighet enligt 27 § samma lag, och
   3. behörig myndighet enligt utsläppshandelsdirektivet för övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp, verifiering av uppgifter och tilldelning av utsläppsrätter.

Innan Naturvårdsverket beslutar i frågor om flygverksamhet ska myndigheten ge Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig.

2 §   Naturvårdsverket ska utreda och pröva frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt denna förordning och EU- förordningar som antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet.

3 §   Naturvårdsverket ska
   1. rapportera och verifiera enligt artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd,
   2. rapportera enligt artikel 21 i utsläppshandelsdirektivet,
   3. informera Europeiska kommissionen enligt artikel 18.4 i tilldelningsförordningen.

4 §   Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt 19 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

5 §   Riksgäldskontoret är auktionsförrättare enligt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.


3 kap. Utsläpp från anläggningar

Tillståndsplikt

1 §   Det är förbjudet att utan tillstånd släppa ut växthusgaser från anläggningar där det bedrivs någon sådan verksamhet som anges i bilagan.

2 §   Bestämmelserna i denna förordning omfattar inte utsläpp från
   1. en anläggning eller del av anläggning som används endast för forskning eller utveckling eller endast för att prova nya produkter eller nya processer,
   2. en anläggning där det uteslutande används biomassa vid förbränning, eller
   3. en anläggning där man förutom vid start och stängning uteslutande använder biomassa vid förbränning.

Trots det som anges i första stycket 2 och 3 omfattas utsläpp av växthusgaser från en anläggning som använder biomassa, om anläggningen är kopplad till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd tillförd effekt över 20 megawatt.

Vad ett tillstånd får omfatta

3 §   Ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser får omfatta en eller flera anläggningar som samma verksamhetsutövare har på samma plats. Ett tillstånd får även omfatta en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma plats, om det finns särskilda skäl.

Om flera verksamhetsutövare har ett gemensamt tillstånd, svarar de solidariskt för att skyldigheterna enligt tillståndet fullgörs.

4 §   Om flera verksamhetsutövare bedriver tillståndspliktig verksamhet på en anläggning får ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del av anläggningen.

Ansökan om tillstånd

5 §   En verksamhetsutövare som vill ansöka om tillstånd till att släppa ut växthusgaser ska göra detta hos Naturvårdsverket.

Ansökan ska innehålla
   1. uppgifter om
      a) vilken anläggning som den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs på, och
      b) vilka andra verksamheter som bedrivs på anläggningen och den teknik som används,
      c) vilka råvaror och insatsvaror som kommer att användas och sannolikt kommer att ge upphov till utsläpp av växthusgaser, och
      d) anläggningens utsläppskällor av växthusgaser,
   2. anläggningsnummer enligt den miljörapport som lämnas enligt 26 kap. 20 § miljöbalken,
   3. en övervakningsplan,
   4. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som avses i 1-3,
   5. en beskrivning av de tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning som verksamhetsutövaren har, och
   6. uppgift om vem som svarar för kontakten med myndigheterna.

Förutsättningar för tillstånd

6 §   Tillstånd ska ges, om
   1. den anläggning som verksamheten bedrivs på omfattas av de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning, och
   2. verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp av växthusgaser på ett tillförlitligt sätt.

Naturvårdsverket får besluta att ett tillstånd får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har fått laga kraft, om det finns skäl till det.

Obligatoriska tillståndsvillkor

7 §   Ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser ska förenas med villkor om att
   1. verksamhetsutövaren ska övervaka och rapportera utsläppen i enlighet med en övervakningsplan, och
   2. utsläppsrätter ska överlämnas i enlighet med 9 kap.

Ändring av en anläggning

8 §   Verksamhetsutövaren för en anläggning som omfattas av ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser ska snarast möjligt till Naturvårdsverket anmäla om det planeras en ändring av anläggningen, om ändringen i mer än ringa omfattning kan påverka utsläppen av de växthusgaser som tillståndet avser.

9 §   Naturvårdsverket ska pröva om en sådan ändring som avses i 8 § gör det nödvändigt att ge verksamheten ändrade eller nya villkor om övervakning och rapportering. Om sådana villkor behövs ska myndigheten ge ett nytt tillstånd.

Övertagen drift av en anläggning

10 §   Om en ny verksamhetsutövare tar över hela eller delar av driften av en anläggning, ska den verksamhetsutövaren snarast möjligt anmäla detta till Naturvårdsverket.

11 §   Naturvårdsverket ska ge ett nytt tillstånd om en ny verksamhetsutövare anmäls.

Information till Statens energimyndighet

12 §   Naturvårdsverket ska informera Statens energimyndighet om beslut som gäller
   1. ett nytt tillstånd,
   2. ett återkallat tillstånd, eller
   3. ett tillstånd till ny verksamhetsutövare.

Övervakning och rapportering

13 §   Verksamhetsutövaren ska övervaka och rapportera utsläppen i enlighet med övervaknings- och rapporteringsförordningen.

Krav på utsläppsrätter

14 §   Verksamhetsutövaren ska se till att utsläpp av växthusgaser som sker i enlighet med ett tillstånd täcks av utsläppsrätter senast vid den redovisningspunkt som avses i 9 kap. 5 §.


4 kap. Utsläpp från flygverksamhet

Verksamhetsutövare som omfattas

1 §   Bestämmelserna i denna förordning om flygverksamhet ska tillämpas endast på verksamhetsutövare som
   1. har en operativ licens för verksamheten, beviljad av Transportstyrelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen eller motsvarande äldre bestämmelser, eller
   2. ska fullgöra sina skyldigheter i Sverige enligt den förteckning som Europeiska kommissionen har antagit enligt artikel 18a.3 i utsläppshandelsdirektivet.

Krav på utsläppsrätter

2 §   Verksamhetsutövaren ska se till att utsläpp av koldioxid från EES-flygningar täcks av utsläppsrätter senast vid den redovisningspunkt som avses i 9 kap. 5 §.

Övervakning och rapportering

3 §   Flygverksamhet som släpper ut koldioxid ska omfattas av en övervakningsplan.

4 §   Verksamhetsutövaren ska övervaka och rapportera utsläppen från flygverksamheten i enlighet med övervaknings- och rapporteringsförordningen.

5 §   Om det finns skäl för det, får Naturvårdsverket besluta att ett beslut om godkännande enligt övervaknings- och rapporteringsförordningen av en övervakningsplan ska gälla även om beslutet inte har fått laga kraft.

Ändring av en EES-flygning

6 §   Verksamhetsutövaren ska snarast möjligt till Naturvårdsverket anmäla om det planeras en sammanslagning eller uppdelning av en EES-flygning eller om verksamheten ska upphöra.

Undantag för vissa EES-flygningar

7 §   I fråga om utsläpp av koldioxid från EES-flygningar ska denna förordning inte tillämpas på
   1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av någon som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd, om detta styrks genom uppgifter i färdplanen,
   2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg,
   3. flygningar för tull- eller polisändamål,
   4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar med tillstånd av relevant behörig myndighet,
   5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt bilaga 2 till Chicagokonventionen av den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (SÖ 1946:2),
   6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och certifiera flygbesättning, om detta styrks genom uppgifter i färdplanen och flygningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positionering eller överföringsflygning,
   7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid samma flygplats,
   8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller markbaserad utrustning,
   9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa understiger 5 700 kilogram,
   10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, på en flyglinje
      a) som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
      b) där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år,
   11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och
      a) som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243 flygningar per period, eller
      b) vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per år, eller
   12. flygningar som under åren 2021-2030 genomförs av en verksamhetsutövare som inte ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 1 000 ton per år.

Första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av någon som är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd i en stat som är medlem i EES.

8 §   I fråga om utsläpp från EES-flygningar under åren 2021-2023 ska 2-5 §§ inte tillämpas på
   1. flygningar till eller från flygplatser utanför länder som ingår i EES, och
   2. flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en flygplats i en annan region inom EES.

Verifiering av vissa växthusgasutsläpp

9 §   För verksamhetsutövare som genomför EES-flygningar vars totala utsläpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år, ska utsläppen anses som verifierade enligt övervaknings- och rapporteringsförordningen, om utsläppen har fastställts med hjälp av det verktyg för små utsläppskällor som
   1. har godkänts enligt kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av den 9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små utsläpp, i den ursprungliga lydelsen, och
   2. Eurocontrol har försett med data från sitt stödinstrument för utsläppshandelssystemet.

10 §   I fråga om andra flygningar än sådana som avses i 8 § vars totala utsläpp av koldioxid understiger 3 000 ton per år, ska utsläppen anses som verifierade enligt övervaknings- och rapporteringsförordningen, om de har fastställts enligt 9 §.


5 kap. Tilldelning av utsläppsrätter

Tilldelning till anläggningar

1 §   Bestämmelser om gratis tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar finns i tilldelningsförordningen.

2 §   En verksamhetsutövare som vill ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för en anläggning ska göra detta hos Naturvårdsverket.

3 §   En anläggning får endast tilldelas utsläppsrätter gratis om verksamhetsutövaren har lämnat sådana uppgifter om anläggningen som anges i artikel 14.2 i tilldelningsförordningen.

3 a §   En anläggning får inte tilldelas utsläppsrätter gratis om Europeiska kommissionen har beslutat att anläggningen inte ska införas i den förteckning som avses i artikel 14.1 i tilldelningsförordningen. Förordning (2021:247).

4 §   Naturvårdsverket ska på begäran av Europeiska kommissionen göra uppgifterna i en ansökan om tilldelning tillgängliga för kommissionen.

5 §   Verksamhetsutövaren ska lämna en sådan underrättelse om förändringar av verksamheten som avses i artikel 23.1 i tilldelningsförordningen till Naturvårdsverket.

Underrättelsen ska lämnas
   1. senast den 15 januari kalenderåret efter att verksamheten upphörde i fråga om förändringar som innebär att verksamheten vid en anläggning har upphört i den mening som avses i artikel 26.1 tilldelningsförordningen, och
   2. i samband med inlämnande av rapporten om verksamhetsnivåer enligt artikel 3.3 i verksamhetsändringsförordningen i fråga om andra förändringar.

6 §   Verksamhetsutövaren ska lämna en övervakningsmetodplan upprättad enligt artikel 8 i tilldelningsförordningen till Naturvårdsverket för godkännande innan utsläppsrätterna får tilldelas, om en sådan plan inte redan har godkänts.

En övervakningsmetodplan ska lämnas senast
   1. den 28 februari 2024 och vart femte år därefter i fråga om befintliga anläggningar, och
   2. tre månader innan en ansökan om tilldelning lämnas till Naturvårdsverket i fråga om nya deltagare.

7 §   En verksamhetsutövare får, i stället för den tidpunkt som anges i artikel 9.3 i tilldelningsförordningen, anmäla ändringar av övervakningsmetodplaner senast den 31 december varje år till Naturvårdsverket, om ändringarna inte är betydande i den mening som avses i artikel 9.5 i samma förordning.

Förteckning över anläggningar

8 §   Naturvårdsverket ska
   1. vart femte år lämna en sådan förteckning som avses i artikel 14.1 i tilldelningsförordningen över anläggningar som omfattas av denna förordning till Europeiska kommissionen, och
   2. underrätta Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 14.7 i tilldelningsförordningen, när den slutliga mängden utsläppsrätter som tilldelas gratis har fastställts.


6 kap. Elektronisk hantering av handlingar

Teknisk lösning som tillhandahålls av Europeiska kommissionen

1 §   Europeiska kommissionen tillhandahåller en teknisk lösning för elektronisk hantering av handlingar som gäller utsläpp av växthusgaser.

Ansökan om tillstånd

2 §   En ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 5 § ska lämnas till Naturvårdsverket elektroniskt genom den tekniska lösning som avses i 1 §.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet besluta att en ansökan om tillstånd får lämnas till verket på annat sätt.

Handlingar som gäller övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp

3 §   Handlingar som gäller övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp ska lämnas elektroniskt till Naturvårdsverket genom den tekniska lösning som avses i 1 §.

Handlingarna är
   1. utsläppsrapporter,
   2. övervakningsplaner,
   3. underrättelser om förslag till ändringar av övervakningsplaner enligt artikel 15 i övervaknings- och rapporteringsförordningen,
   4. rapporter om förbättringar av övervakningsmetoden enligt artikel 69 i övervaknings- och rapporteringsförordningen, och
   5. verifieringsrapporter för utsläppsrapporter enligt artikel 27.1 i verifieringsförordningen.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet besluta att handlingar får lämnas på annat sätt än som avses i första stycket.

Utfärdande av verifieringsrapporter

4 §   Kontrollörer ska vid utfärdande av verifieringsrapporter för utsläppsrapporter till verksamhetsutövare enligt artikel 27.1 i verifieringsförordningen använda den tekniska lösning som avses i 1 §.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet besluta att verifieringsrapporter får utfärdas på annat sätt än som avses i första stycket.

Utlämnande av uppgifter

5 §   Sekretess hindrar inte att uppgifter i handlingar som avses i 2-4 §§ lämnas ut till Europeiska kommissionen genom den tekniska lösning som avses i 1 §.

Handlingar som gäller tilldelning av utsläppsrätter

6 §   Handlingar som gäller tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas till Naturvårdsverket elektroniskt genom en teknisk lösning som myndigheten anvisar.

Handlingarna är
   1. ansökningar om tilldelning enligt artiklarna 4 och 5 i tilldelningsförordningen,
   2. rapporter om verksamhetsnivåer enligt artikel 3 i verksamhetsändringsförordningen och tillhörande verifieringsrapporter enligt artikel 27.1 i verifieringsförordningen,
   3. övervakningsmetodplaner enligt artikel 8.4 i tilldelningsförordningen,
   4. underrättelser om förändringar av övervakningsmetodplaner artikel 9.3 i tilldelningsförordningen,
   5. underrättelser om förändringar som rör driften av en anläggning som påverkar anläggningens tilldelning enligt artikel 23.1 i tilldelningsförordningen, och
   6. ansökningar om att avstå tilldelning enligt artikel 24.1 i tilldelningsförordningen.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet besluta att handlingar får lämnas på annat sätt än som avses i första stycket.


7 kap. Unionsregistret

Kontoföring och registrering i unionsregistret

1 §   I registerförordningen finns bestämmelser om kontoföring.

2 §   En ansökan om registrering eller om att öppna ett konto i unionsregistret ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

Minst ett ombud ska vara folkbokförd eller ha säte i Sverige, om ansökan avser att öppna ett handelskonto.

En ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt.

3 §   Om en ansökan inte uppfyller kraven på undertecknande ska Statens energimyndighet förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följs inte föreläggandet ska ansökan inte tas upp till prövning. Ansökan om att öppna ett handelskonto ska inte heller tas upp till prövning om inget ombud är folkbokförd eller har säte i Sverige.

4 §   Statens energimyndighet ska stänga av tillträdesrätten för behöriga ombud till ett specifikt konto i unionsregistret om myndigheten har underrättats om beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

5 §   Statens energimyndighet ska administrera följande konton i unionsregistret:
   1. Sveriges nationella depåkonton,
   2. depåkonton för verksamhetsutövare,
   3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
   4. handelskonton, och
   5. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.

Statens energimyndighet ska lämna det stöd som behövs när de kontrollörer som avses i verifieringsförordningen, och som har registrerats enligt artikel 18 i registerförordningen, utför uppgifter i unionsregistret.

6 §   Statens energimyndighet ska på begäran lämna ut en uppgift i unionsregistret till Naturvårdsverket.

7 §   Statens energimyndighet ska senast den 31 januari varje år informera innehavaren av ett depåkonto eller handelskonto om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående kalenderåret.

Informationen ska hållas tillgänglig elektroniskt där myndigheten håller annan information tillgänglig för kontohavaren.

8 §   För sin verksamhet med kontoföring får Statens energimyndighet för handelskonton ta ut ansökningsavgift med 3 600 kronor och årsavgift med 2 000 kronor.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott av den som ansöker om kontot. Förskottsbetalning är en förutsättning för att ansökan ska prövas. Årsavgiften ska betalas i förskott för varje kalenderår av den som är kontohavare.

Om ett konto stängs återbetalas inte ansökningsavgiften eller årsavgiften.

9 §   Beslut av Statens energimyndighet om betalning av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Dröjsmålsavgift ska betalas enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Rättelse av uppgifter i unionsregistret

10 §   En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas av Statens energimyndighet, om uppgiften är uppenbart oriktig till följd av
   1. skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, eller
   2. tekniskt fel.

Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften rättas, om det inte är uppenbart obehövligt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 58 i registerförordningen.

11 §   För rättelse av personuppgifter finns bestämmelser i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

12 §   Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 23 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser av Statens energimyndighet.

Borttagning av utsläppsrätter

13 §   Statens energimyndighet ska föra över utsläppsrätter som har förverkats enligt bestämmelser i brottsbalken från ett depåkonto för verksamhetsutövare till relevant konto för borttagning.

14 §   Bestämmelser om förfarandet för att på kontoinnehavarens begäran ta bort utsläppsrätter från dennes konto i unionsregistret finns i artikel 57 i registerförordningen.

Behandling av personuppgifter

15 §   Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

16 §   Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret är att tillhandahålla uppgifter för
   1. verksamhet som staten, en region eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och
      a) som avser utsläppsrätter som registreras i unionsregistret,
      b) som förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter för att kunna fullgöras, eller
      c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
   2. omsättning av utsläppsrätter, och
   3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter utgör underlag för prövningar eller beslut.


8 kap. Utfärdande och återlämnande av utsläppsrätter

Giltighet

1 §   Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 ska vara giltiga för obestämd tid.

Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2021 ska
   1. innehålla uppgifter som visar under vilken tioårsperiod från och med den 1 januari 2021 de utfärdades, och
   2. vara giltiga för obestämd tid för utsläpp som sker från och med år 2021.

Utfärdande

2 §   Statens energimyndighet ska utfärda utsläppsrätter som tilldelats för en befintlig anläggning eller för EES- flygningar varje år senast den 28 februari det år som tilldelningen avser.

3 §   Statens energimyndighet ska utfärda utsläppsrätter för en ny deltagare senast den 28 februari varje år med start kalenderåret efter det år som Naturvårdsverket har beslutat om tilldelning i enlighet med tilldelningsförordningen.

4 §   Utsläppsrätter får inte utfärdas för
   1. en anläggning, om verksamheten har upphört enligt artikel 26 i tilldelningsförordningen, eller
   2. EES-flygningar, om verksamheten har upphört.

Återlämnande av utsläppsrätter

5 §   En verksamhetsutövare ska återlämna utsläppsrätter, om verksamhetsutövaren har tilldelats för många utsläppsrätter och den felaktiga tilldelningen beror på att
   1. verksamhetsutövaren inte i tid har underrättat tillsynsmyndigheten enligt artikel 23.1 tilldelningsförordningen om sådana förändringar i driften av en anläggning som påverkar anläggningens tilldelning,
   2. verksamheten har förändrats på ett sätt som i enlighet med verksamhetsändringsförordningen leder till att mängden utsläppsrätter som tilldelas gratis ska vara lägre,
   3. det har lämnats felaktiga uppgifter i en ansökan om tilldelning,
   4. det har lämnats felaktiga uppgifter i en rapport om verksamhetsnivå enligt artikel 3 i verksamhetsändringsförordningen,
   5. verksamheten vid en anläggning har upphört, eller
   6. en flygverksamhet har upphört.


9 kap. Överlämnande av utsläppsrätter

1 §   Bestämmelser om förfarandet för hur utsläppsrätter ska överlämnas finns i artikel 56 i registerförordningen.

Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter

2 §   Om Naturvårdsverket har fastställt utsläpp enligt artikel 70 i övervaknings- och rapporteringsförordningen ska det som Naturvårdsverket bestämt anses vara de sammanlagda utsläppen som avses i 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

3 §   Utsläppsrätter får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, om de har utfärdats av en nationell administratör i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett sådant annat tredjeland med vilket EU slutit avtal om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter enligt artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet.

4 §   Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter gäller inte om en kontrollör enligt verifieringsförordningen har verifierat att utsläppen är avskilda och transporterade till en anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid som kräver tillstånd enligt förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid.

När utsläppsrätter ska överlämnas

5 §   Utsläppsrätterna ska överlämnas senast den 30 april även om den dagen infaller på en söndag och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret.

6 §   En utsläppsrätt får inte användas för att fullgöra skyldigheten enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.


10 kap. Sanktioner

Förseningsavgift

1 §   En verksamhetsutövare som inte har lämnat in en verifierad utsläppsrapport i tid, ska betala en förseningsavgift på 50 000 kronor.

2 §   En verksamhetsutövare vars verksamhet har upphört och som inte senast den 15 januari kalenderåret efter att verksamheten upphörde har lämnat information om detta enligt artikel 23 i tilldelningsförordningen och därigenom bryter mot 5 kap. 5 § andra stycket 1, ska om den uteblivna informationen har betydelse för tilldelningen av utsläppsrätter betala en förseningsavgift på 50 000 kronor.

3 §   En verksamhetsutövare som inte senast den 31 mars har lämnat en verifierad rapport om verksamhetsnivåer enligt artikel 3.3 i verksamhetsändringsförordningen, ska betala en förseningsavgift på 50 000 kronor.

4 §   En förseningsavgift enligt detta kapitel ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt.

Sanktionsavgift

5 §   En verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska betala en sanktionsavgift i förhållande till de utsläpp som utsläppsrätter inte har överlämnats för.

Avgiften ska uppgå till ett belopp som den 1 maj det år då utsläppsrätterna skulle ha överlämnats motsvarar 100 euro per ton koldioxidekvivalenter. Om det av en omräkning med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget jämfört med prisläget år 2013 följer att det omräknade beloppet överstiger 100 euro, ska avgiften uppgå till det högre beloppet.

Förändringen ska beräknas enligt det europeiska konsumentprisindex som Europeiska kommissionen årligen tillkännager.

6 §   En verksamhetsutövare som har betalat avgift enligt 5 § är inte befriad från sin skyldighet att överlämna utsläppsrätter.

Betalning av avgift

7 §   Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgifter och sanktionsavgifter.

8 §   Avgifter enligt detta kapitel ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft.

9 §   Avgifter enligt detta kapitel tillfaller staten.

Verksamhetsförbud för flygverksamhet

10 §   Naturvårdsverket ska upprätta ett förslag till begäran om ett sådant verksamhetsförbud som avses i artikel 16.10 i utsläppshandelsdirektivet
   1. om en verksamhetsutövare som driver en flygverksamhet bryter mot bestämmelserna i
      a) artikel 11 om godkänd övervakningsplan eller artikel 68 om rapportering i övervaknings- och rapporteringsförordningen, eller
      b) 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser om överlämnande av utsläppsrätter, och
   2. de tillsynsåtgärder som har vidtagits inte har lett till rättelse.

Förslaget ska överlämnas till regeringen för prövning av om begäran ska lämnas till Europeiska kommissionen.

11 §   Ett förslag till begäran om verksamhetsförbud ska innehålla
   1. en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för förslaget,
   2. uppgifter om vidtagna tillsynsåtgärder,
   3. de skäl som talar för att ett verksamhetsförbud är nödvändigt, och
   4. en rekommendation om omfattningen av verksamhetsförbudet och de villkor som det bör förenas med.

12 §   Naturvårdsverket ska underrätta Transportstyrelsen om att
   1. ett förslag till begäran om verksamhetsförbud har lämnats till regeringen, eller
   2. Europeiska kommissionen har beslutat om verksamhetsförbud enligt artikel 16.10 i utsläppshandelsdirektivet.

13 §   Bestämmelser om verkställighet av Europeiska kommissionens beslut om verksamhetsförbud finns i 11 kap. 2 a § luftfartslagen (2010:500).

Offentliggörande av en verksamhetsutövares namn

14 §   Naturvårdsverket ska besluta om att namnet på en verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska offentliggöras.

Namnet ska offentliggöras genom ett pressmeddelande som hänvisar till myndighetens webbplats.

15 §   Ett beslut om offentliggörande gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Offentliggörandet får dock göras tidigast när tiden för överklagande av myndighetens beslut löpt ut.

Verksamhetsutövarens rätt att yttra sig

16 §   Verksamhetsutövaren ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut om förseningsavgift, sanktionsavgift eller offentliggörande fattas.


11 kap. Bemyndiganden

1 §   Naturvårdsverket får meddela
   1. föreskrifter om förenklade och standardiserade övervakningsplaner enligt artikel 13 i övervaknings- och rapporteringsförordningen, och
   2. ytterligare föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter.

2 §   Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter för verkställigheten av
   1. lagen (2020:1173) om utsläpp av växthusgaser och denna förordning,
   2. tilldelningsförordningen,
   3. verifieringsförordningen,
   4. övervaknings- och rapporteringsförordningen,
   5. registerförordningen, och
   6. verksamhetsändringsförordningen.


Övergångsbestämmelser

2020:1180
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock, med undantag för godkännande av nya projektverksamheter enligt 42 och 43 §§ den förordningen, fortfarande
      a) för återlämnande och överlämnande av utsläppsrätter som avser utsläpp av växthusgaser som sker före utgången av 2020,
      b) för rapportering och verifiering som avser utsläpp av växthusgaser som sker före utgången av 2020, och
      c) för deltagande i och tillgodoräknande av utsläppsminskningar från de projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar under den andra åtagandeperioden i Kyotoprotokollet, dock längst till att avräkningen för den andra åtagandeperioden har gjorts.

Bilaga

Verksamheter med utsläpp av växthusgaser

Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av växthusgaser och anvisningar för bedömningen av om en verksamhet omfattas av en beskrivning.

Anvisningar för bedömning av om en verksamhet omfattas av en beskrivning

Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet omfattas av en beskrivning.

Anvisning 1. Verksamhetsutövare med flera verksamheter.

Om en verksamhetsutövare bedriver flera verksamheter som omfattas av samma verksamhetsbeskrivning och inom samma anläggning, ska de verksamheterna anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som verksamheterna har tillsammans. I fråga om förbränningsanläggningar ska med produktionskapacitet avses anläggningarnas installerade tillförda effekt.

Anvisning 2. Beräkning av tillförd effekt.

När den sammanlagda tillförda effekten beräknas ska den tillförda effekten räknas samman i alla tekniska enheter som förbränner bränsle i anläggningen. Sådana enheter kan vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning, enheter för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. I beräkningen ska inte ingå enheter där den tillförda effekten är mindre än 3 megawatt, där det som förbränns utgörs av endast biomassa eller där fossila bränslen används endast vid start och avstängning.

Anvisning 3. Tillförd effekt jämfört med tröskelvärde.

Om en enhet används för en verksamhet vars tröskelvärde inte uttrycks i sammanlagd tillförd effekt, ska tröskelvärdet för denna verksamhet ha företräde vid bedömningen av om verksamheten är tillståndspliktig eller inte.

Anvisning 4. Tillståndets omfattning när tröskelvärdet har överskridits.

Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för kapacitet i någon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 1-28 under rubriken verksamhetsbeskrivningar ska alla enheter som förbränner bränsle förutom enheter för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall ingå i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar

Beskrivning 1. Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som
   1. har en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
   2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och är
      a) ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och
      b) godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i utsläppshandelsdirektivet.

Trots det som anges i anvisning 4 omfattas en förbränningsanläggning för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall endast om anläggningen är en avfallsenergianläggning. Med kommunalt avfall och farligt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2020:614).

Beskrivning 2. Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.

Med mineraloljeraffinaderi avses en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt för- knippade med raffinering av mineralolja.

Beskrivning 3. Utsläpp av koldioxid från ett koksverk.

Med koksverk avses en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av koks. Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt sett är direkt knutna till anläggningar för produktion och bearbetning av järnmetaller.

Beskrivning 4. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för rostning, sintring och pelletering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.

Beskrivning 5. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av tackjärn eller primär eller sekundär stålproduktion till och med stränggjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.

Beskrivning 6. Utsläpp av koldioxid från ett valsverk, en värmningsugn, en värmebehandlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anläggning för ytbeläggning eller betning eller annan anläggning, om
   1. verksamheten innebär produktion eller bearbetning av järnmetaller eller ferrolegeringar, och
   2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 7. Utsläpp av koldioxid eller perfluorkolväten från en anläggning för primär aluminiumproduktion.

Beskrivning 8. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för sekundär aluminiumproduktion, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 9. Utsläpp av koldioxid från en produktions- eller förbränningsprocess som är direkt förknippad med produktion av legeringar, raffinering, formgjutning eller annan produktion av någon annan metall än järn, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som reduktionsmedel, som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 10. Utsläpp av koldioxid från produktion av cementklinker, om produktionen sker
   1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, om ugnen inte är en roterugn, eller
   2. i en roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag.

Beskrivning 11. Utsläpp av koldioxid från produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit, om produktionen eller bränningen sker
   1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, om ugnen inte är en roterugn, eller
   2. i en roterugn.

Beskrivning 12. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för tillverkning av glasfiber eller annan produktion av glas, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 13. Utsläpp av koldioxid från tillverkning av keramiska takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per dag.

Beskrivning 14. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 15. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor eller andra gipsprodukter, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 16. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial.

Beskrivning 17. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av papper eller kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 18. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom förkolning av olja, tjära, kracknings- eller destillationsrester eller annat organiskt ämne producera kimrök, om
   1. anläggningen omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser för produktion av kimrök, och
   2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 19. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av salpetersyra.

Beskrivning 20. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av adipinsyra.

Beskrivning 21. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av glyoxal eller glyoxalsyra.

Beskrivning 22. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av ammoniak.

Beskrivning 23. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller liknande processer producera en organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten överstiger 100 ton per dag.

Beskrivning 24. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom reformering eller partiell oxidation producera vätgas eller syntesgas, om produktionskapaciteten överstiger 25 ton per dag.

Beskrivning 25. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av natriumkarbonat eller natriumbikarbonat.

Beskrivning 26. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om lagringen innebär att anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Beskrivning 27. Utsläpp av koldioxid från en rörledning avsedd för att transportera koldioxid till en sådan lagringsanläggning som beskrivs i 26.

Beskrivning 28. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för att avskilja koldioxid från en anläggning som beskrivs i 1-25 så att gasen kan transporteras genom en sådan rörledning som beskrivs i 27.