Förordning (2020:1257) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

SFS nr: 2020:1257
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad: 2020-12-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana särskilda insatser som enligt 33 kap. 26 § socialförsäkringsbalken ska göras för att personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska kunna få en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Försäkringskassan ska underrätta Arbetsförmedlingen om att en person som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Underrättelsen ska innehålla namn, personnummer eller samordningsnummer och kontaktuppgifter för den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning samt information om den tidsperiod som beslutet om ersättning omfattar.

Underrättelsen ska lämnas när beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersättning meddelas eller vid den senare tidpunkt då personen står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

3 §   Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för att den som omfattas av en underrättelse från Försäkringskassan enligt 2 § ska kunna få en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Efter sex månader från det att underrättelsen kom in till Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen pröva förutsättningarna för anvisning till ett skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag enligt 37-39 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under de första sex månaderna får en sådan prövning göras endast om det finns särskilda skäl.