Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige

t.o.m. SFS 2021:15
SFS nr: 2020:1258
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-12-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige för att hindra att en ny variant av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3 §   Bestämmelserna i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige gäller inte vid tillämpning av denna förordning.

4 §    /Upphör att gälla U:2021-01-16/ En utlänning som reser till Sverige från Danmark ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som
   1. bor eller utför hälso- och sjukvårdsarbete på Bornholm och reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller
   2. utför hälso- och sjukvårdstransporter.

En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte för
   1. personer som bor eller utför arbete i Sverige,
   2. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   3. personer med trängande familjeskäl,
   4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), eller
   5. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet.

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Förordning (2020:1306).

4 §    /Träder i kraft I:2021-01-16/ En utlänning som reser till Sverige från Danmark ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som
   1. bor eller utför hälso- och sjukvårdsarbete på Bornholm och reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller
   2. utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.

En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte för
   1. personer som bor eller utför arbete i Sverige,
   2. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   3. personer med trängande familjeskäl,
   4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
   5. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, eller
   6. barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor.

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Förordning (2021:15).

5 §   Avvisning enligt 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.