Förordning (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet

SFS nr: 2020:154
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2020-03-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i ytterligare sex månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020-1 september 2020:
   - Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

2 §   Giltighetstiden för behörighetsbevis som utfärdats med stöd av 1 kap. 5 § första eller andra stycket förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska förlängas enligt 1 § endast till utgången av giltighetstiden för det utländska examens-, utbildnings- eller kompetensbevis som det svenska behörighetsbeviset avser.