Förordning (2020:172) om hemlig dataavläsning

SFS nr: 2020:172
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2020-04-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Otillåten tilläggsinformation

2 §   Den verkställande myndigheten ska skyndsamt underrätta åklagaren om att otillåten tilläggsinformation enligt 23 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning har lästs av eller tagits upp.

Åklagaren ska därefter underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om
   1. i vilket ärende otillåten tilläggsinformation har lästs av eller tagits upp,
   2. innehållet i beslutet om hemlig dataavläsning,
   3. vad den otillåtna tilläggsinformationen har omfattat,
   4. när och hur länge den otillåtna avläsningen eller upptagningen har pågått, och
   5. orsaken till att otillåten tilläggsinformation har lästs av eller tagits upp.

Underrättelsen till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska lämnas skyndsamt. Om de uppgifter som underrättelsen ska innehålla då inte finns tillgängliga ska underrättelsen så snart som möjligt kompletteras.

Skyldighet att medverka

3 §   Vid sådan medverkan som avses i 24 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning ska den som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation bistå den verkställande myndigheten enligt myndighetens begäran. Sådan medverkan kan omfatta att den anmälningspliktige
   1. tillhandahåller tillgänglig teknisk information om det avläsningsbara informationssystem som omfattas av beslutet om hemlig dataavläsning,
   2. tillhandahåller tillgängliga upplysningar om vilka förbindelser som används av det avläsningsbara informationssystem som omfattas av beslutet om hemlig dataavläsning,
   3. använder tillgängliga tekniska metoder enligt 22 § lagen om hemlig dataavläsning eller tillhandahåller möjlighet att använda sådana metoder, eller
   4. tillhandahåller andra liknande tillgängliga åtgärder som kan användas för att möjliggöra verkställighet av hemlig dataavläsning.

Bemyndigande om ersättning vid medverkan

4 §   Post- och telestyrelsen får, efter att ha hämtat in synpunkter från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket, meddela föreskrifter om ersättningen enligt 24 § andra stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.