Förordning (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS nr: 2020:244
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-04-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap. socialförsäkringsbalken och från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. samma balk när det gäller ärenden om tillfällig föräldrapenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Tillfällig föräldrapenning när verksamheter på skolområdet är stängda

2 §   En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken för vård av ett barn som avses i 16, 22 eller 27 § samma kapitel, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i sådana situationer som avses
   1. i 3 § första stycket lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid,
   2. i 4 § första stycket samma lag, och
   3. i 2 § första stycket förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Med att en verksamhet enligt skollagen är stängd avses i denna förordning detsamma som i 2 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Med att en verksamhet enligt skollagen är delvis stängd avses i denna förordning detsamma som i 2 § tredje stycket förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

3 §   Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § lämnas under ett obegränsat antal dagar.

4 §   En förälder har, på det sätt som avses i 13 kap. 18 § första meningen socialförsäkringsbalken, inte rätt till tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats. Detta gäller oavsett barnets ålder.

5 §   Försäkringskassan får fatta beslut enligt 13 kap. 4 § socialförsäkringsbalken för tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § i fråga om barn som avses i 13 kap. 22 eller 27 § socialförsäkringsbalken.

6 §   Överlåtelse enligt 13 kap. 8 § socialförsäkringsbalken av rätten till tillfällig föräldrapenning får, utöver i de fall som anges i den paragrafen, göras i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd.

Försäkringskassan får fatta beslut enligt 13 kap. 9 § socialförsäkringsbalken även när det gäller rätt till tillfällig föräldrapenning i det fall som anges i första stycket. Som villkor för detta gäller det som anges i 13 kap. 9 § andra stycket socialförsäkringsbalken.

7 §   I stället för det som följer av hänvisningen i 13 kap. 33 § tredje stycket socialförsäkringsbalken till 28 kap. 7 § 1 samma balk ska tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § beräknas på ett underlag som motsvarar 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,87.

Undantag från krav på läkarutlåtande

8 §   Med undantag från det som anges i 110 kap. 18 § första meningen socialförsäkringsbalken får det särskilda vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22 § samma balk styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Bemyndiganden

9 §   Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning. Försäkringskassan får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller ärenden om sådan tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2020:244
   1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.
   2. Bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 2-4, 6 och 7 §§ och om undantag från krav på läkarutlåtande i 8 § tillämpas inte på tillfällig föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet.
   3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020.
   4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig föräldrapenning som avser tid före utgången av september 2020.