Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

t.o.m. SFS 2023:69
SFS nr: 2020:486
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2020-06-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:69
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp och leasing av bilar samt för myndigheters upphandling av bilhyra och taxiresor. Förordningens syfte är att främja användningen av miljöanpassade och trafiksäkra bilar.

2 §   Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

Förordningens krav ska inte tillämpas på
   1. utryckningsfordon,
   2. fordon som är avsedda att användas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket,
   3. fordon som är avsedda att användas av utlandsmyndigheterna,
   4. fordon som är avsedda att användas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i myndigheternas polisiära verksamhet,
   5. fordon som är avsedda att användas av Ekobrottsmyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i myndigheternas spaningsverksamhet,
   6. fordon som är anpassade för personskydd,
   7. fordon som är avsedda att användas vid krockprov, eller
   8. fordon som är avsedda att användas i museiverksamhet.

Uttryck i förordningen

3 §   I denna förordning avses med

alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften,
bilhyra: hyra av en bil, utan anlitande av förare, för kortare tid än ett år,

leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år, och

miljöbil: en personbil eller en lätt lastbil som uppfyller kraven i 5 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

4 §   Andra uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Miljökrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar

5 §   De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar.

6 §   Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kravet i 5 §.

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

De lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 230 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Trafiksäkerhetskrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar

Alkolås

7 §   De bilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara utrustade med alkolås.

Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kravet i första stycket.

8 §   De bilar som en myndighet har köpt in eller ingått leasingavtal om före den 1 juli 2020 ska senast den 1 januari 2025 vara utrustade med alkolås om det inte finns särskilda skäl.

Krockskydd och kollisionsundvikande system

9 §   De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en modell som uppnår kravnivån fem stjärnor enligt ett säkerhetsbetyg utfärdat i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP) eller, om ett sådant säkerhetsintyg inte har utfärdats, ha motsvarande krockskydds- och kollisionsundvikande egenskaper enligt ett intyg från tillverkaren. Det säkerhetsbetyg eller intyg som utvisar att kravnivån uppfyllts får inte ha utfärdats längre tid tillbaka än fem år.

För myndigheternas inköp av eller leasingavtal om personbilar av en modell där provning inte har utförts eller intyg inte har utfärdats enligt första stycket, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om godtagbara kravnivåer även i fråga om andra system för provning av krockskydd.

Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kravet i första stycket eller sådana kravnivåer i föreskrifter som meddelats med stöd av andra stycket.

Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters upphandling av bilhyra och taxiresor

10 §   Vid upphandling av bilhyra av personbilar eller av taxiresor som ska utföras med personbilar ska en myndighet välja miljöbilar som uppfyller kravet i 9 § första stycket eller sådana kravnivåer i föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket. Detsamma ska gälla vid myndighetens avrop från ett sådant upphandlat avtal.

Vid upphandling av bilhyra av lätta lastbilar eller av taxiresor som ska utföras med lätta lastbilar ska en myndighet välja miljöbilar. Detsamma ska gälla vid myndighetens avrop från ett sådant upphandlat avtal.

Om det finns särskilda skäl, får en myndighet göra avsteg från kraven i första eller andra stycket. I fråga om utsläpp gäller i sådant fall de kravnivåer som avses i 6 § andra och tredje styckena.

Redovisningskrav

11 §   Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska det framgå
   1. hur många bilar som har köpts in eller leasats, fördelat på fordonsslag,
   2. hur många upphandlingar av bilhyra eller taxiresor som har utförts, och
   3. vilka avsteg som har gjorts från kraven i denna förordning med stöd av 6 §, 7 § andra stycket, 9 § tredje stycket eller 10 § tredje stycket samt vilka särskilda skäl som motiverat dessa avsteg.

Även Transportstyrelsen ska senast den 1 mars varje år upprätta en sådan redogörelse som avses i första stycket för den egna verksamheten.

12 §   Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om hur en myndighets rapportering enligt 11 § ska utföras.

13 §   Transportstyrelsen ska göra en uppföljning av redogörelserna enligt 11 §. Uppföljningen ska ges in till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 april varje år. Förordning (2023:69).


Övergångsbestämmelser

2020:486
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte i fråga om upphandlingar som en myndighet har påbörjat före ikraftträdandet.
   3. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.