Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

SFS nr: 2020:516
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning kompletterar
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, här benämnd EU:s plattformsförordning, och
   - lagen (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ansvarig myndighet

2 §   Kommerskollegium ska stödja näringsidkare genom att informera om bestämmelserna i EU:s plattformsförordning och ge praktiskt stöd för tillämpningen av den förordningen.

3 §   Kommerskollegium ska kontrollera att EU:s plattformsförordning följs, genom att initiera samråd med en näringsidkare som myndigheten bedömer överträder den förordningen.

4 §   Kommerskollegium ska senast den 31 juli vart tredje år rapportera till regeringen (Utrikesdepartementet) om myndighetens arbete enligt 2 och 3 §§. Den första rapporten ska lämnas in senast den 31 juli 2021.