Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

SFS nr: 2020:592
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-06-25
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om extra statsbidrag för 2020 för regionalt yrkesvux enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt för orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som kombineras med regionalt yrkesvux enligt samma förordning.

Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Syftet med statsbidraget

2 §   Syftet med det extra statsbidraget är att, utöver den ersättning som de samverkande kommunerna har fått eller får enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, ge kommunerna statsbidrag med de belopp som anges i 4 § för de årsstudieplatser inom utbildning som anges i 1 § första stycket som kommunerna anordnar under bidragsperioden 2020.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Extra statsbidrag får lämnas till de samverkande kommuner som för bidragsperioden 2020 har beviljats eller beviljas statsbidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det extra statsbidraget lämnas med de belopp som anges i 4 § för de platser som kommunerna har åtagit sig eller åtar sig att finansiera under 2020.

4 §   Statsbidrag lämnas med samma belopp per årsstudieplats som anges i 24-31 a §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Rekvisition och beslut om statsbidrag

5 §   De samverkande kommunerna ska senast den dag som Statens skolverk bestämmer lämna de uppgifter till Skolverket som verket begär för att kunna betala ut det extra statsbidraget.

6 §   Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning.

Uppföljning och redovisning

7 §   Bestämmelserna i 35 och 36 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska tillämpas i fråga om uppföljning och redovisning av extra statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning, återkrav och omfördelning

8 §   Bestämmelserna i 37-39 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska tillämpas i fråga om återbetalning, återkrav och omfördelning av extra statsbidrag enligt denna förordning.

Bemyndigande

9 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2020:592
   1. Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2020.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2020.