Förordning (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

SFS nr: 2020:715
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-07-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om möjlighet för universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) att med anledning av utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 tillfälligt upplåta bostadslägenheter till studenter.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 §   I denna förordning avses med

högskola: ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
student: den som är antagen till och studerar på en högskoleutbildning.

Förutsättningar för uthyrning

3 §   En högskola som har ingått hyresavtal för bostadslägenhet enligt 9 a § andra stycket 1 förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får upplåta lägenheten i andra hand till någon annan student vid högskolan, om
   1. högskolan inte kan upplåta lägenheten till någon som omfattas av bestämmelsen, och
   2. studenten inte är anställd vid högskolan.

Avgifter

4 §   En högskola ska ta ut avgift när den upplåter en bostadslägenhet enligt 3 §.

Avgiften ska beräknas så att den täcker verksamhetens kostnader. Avgiften får dock inte vara högre än skälig hyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken.