Förordning (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser

SFS nr: 2020:726
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-07-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser.

Bestämmelser om Kustbevakningens biträde åt Polismyndigheten finns i 4 och 5 kap. kustbevakningslagen (2019:32).

2 §   Kustbevakningen ska stödja Polismyndigheten med sjötransport, flygtransport och flygspaning.

3 §   Polismyndigheten får begära stöd om resursen är nödvändig för ett effektivt genomförande av en polisiär insats mot terrorism eller annan brottslighet som kan innebära omedelbar fara för människors liv eller för omfattande förstörelse av egendom.

4 §   Kustbevakningen ska lämna stöd om det inte finns synnerliga skäl för annan användning av den begärda resursen.

5 §   En begäran om stöd görs hos Kustbevakningen av Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten.

6 §   Kustbevakningen får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.