Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS nr: 2020:752
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-08-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller sådana bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från bestämmelserna om ersättningsperioder i 2 kap. 4 § första och tredje styckena lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   En ersättningsperiod som löpte den 1 april 2020 ska den 1 september 2020 ersättas av en ny ersättningsperiod. Detta gäller även om den tidigare ersättningsperioden har löpt ut före den 1 september 2020.

Första stycket gäller om
   1. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under den tidigare ersättningsperioden uppgick till minst 3 000 kronor den 1 april 2020, och
   2. det inte har slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten under perioden den 1 april- 31 augusti 2020.

3 §   Vid beräkning av tandvårdsersättning ska de kostnader som avses i 2 § andra stycket 1 anses hänförliga till den nya ersättningsperioden.

4 §   Den nya ersättningsperioden ska löpa under så många dagar som motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden, dock minst 90 dagar.


Övergångsbestämmelser

2020:752
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av augusti 2021.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts före utgången av augusti 2021.