Förordning (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

SFS nr: 2020:824
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-10-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2020-11-01/

1 §   En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt denna förordning.

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7-9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen (2011:185).

2 §   Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket.

Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden.

3 §   En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten.

4 §   En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om
   1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,
   2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
   3. utformningen av försöksverksamheten, och
   4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.