Förordning (2020:948) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021

SFS nr: 2020:948
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2021.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller
2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    kraven för       
    a) miljöklass 1    
    - motorbensin  4 kr 26 öre   2 kr 61 öre  6 kr 87 öre 
        per liter  per liter  per liter
    - alkylatbensin  2 kr 18 öre   2 kr 61 öre  4 kr 79 öre
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  4 kr 29 öre   2 kr 61 öre  6 kr 90 öre  
        per liter  per liter  per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller
2710 11 59  Annan bensin   5 kr 21 öre  2 kr 61 öre  7 kr 82 öre
    än som avses   per liter  per liter  per liter
    under 1 
    eller 7
3. 2710 19 21,   
2710 19 25,   
2710 19 41-   
2710 19 49   
eller 2710 19 61-
2710 19 69  Eldningsolja,
    dieselbrännolja,  
    fotogen, m.m.
    som 
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent
    destillat vid 
    350°C,     909 kr   3 444 kr  4 353 kr
         per m3    per m3    per m3 
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och 
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 573 kr   2 262 kr  4 835 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 2  2 897 kr   2 262 kr  5 159 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör någon 
    miljöklass  3 066 kr   2 262 kr  5 328 kr
        per m3     per m3     per m3
4. 2711 12 11-
2711 19 00   Gasol m.m. som 
    används för
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   3 624 kr per   3 624 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 168 kr per   3 624 kr per  4 792 kr per  
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
5. 2711 11 00,
2711 21 00  Naturgas som 
    används för 
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 579 kr per  2 579 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 005 kr per  2 579 kr per   3 584 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
6. 2701, 2702
eller 2704  Kol och koks  692 kr    2 997 kr   3 689 kr per
        per 1 000 kg  per 1 000 kg  1 000 kg
7. 2710 11 31  Flygbensin 
    med en blyhalt 
    om högst 0,005 
    gram per liter  4 kr 29 öre   2 kr 61 öre   6 kr 90 öre
        per liter  per liter  per liter

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.