Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige

SFS nr: 2021:1313
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2021-12-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med
   1. 30 000 kronor per kommun, och
   2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2022, multiplicerat med 285 200 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 29 april 2022.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.