Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor

SFS nr: 2021:995
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 2021-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas regionala arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

3 §   Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja och bidra till
   1. framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner,
   2. införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter,
   3. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
   4. utbildning och kompetensutveckling i länet.

4 §   Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka med kommuner och regioner samt andra berörda myndigheter och aktörer. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med den verksamhet som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå.

5 §   Länsstyrelserna ska årligen senast den 1 mars lämna en redovisning till Jämställdhetsmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), av det arbete som samordningsfunktionen har utfört inom respektive län. I rapporten ska länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning av vilka resultat och effekter som har uppnåtts, en analys av utvecklingen av arbetet i länet samt regionala och lokala behov av stöd på området.

Länsstyrelsen ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten om vilken redovisning som behövs.


Övergångsbestämmelser

2021:995
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Redovisningen enligt 5 § första stycket ska första gången lämnas senast den 1 mars 2023.