Förordning (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning

SFS nr: 2022:1058
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2022-06-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EU:s gräns- och kustbevakningsförordning), och
   2. lagen (2022:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

2 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

3 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Gränsförvaltningsmyndigheternas ansvar

4 §   Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården och Migrationsverket, här kallade gränsförvaltningsmyndigheterna, är de nationella myndigheter som utgör Sveriges del av den europeiska gräns- och kustbevakningen enligt artikel 4 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

Gränsförvaltningsmyndigheterna ska tillsammans, inom ramen för respektive myndighets verksamhetsområde, ansvara för att Sverige uppfyller sina åligganden enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning och att Sverige vid behov kan begära och ta emot bistånd från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara ansvarig för samordningen.

5 §   Polismyndigheten ska
   1. vara nationell kontaktpunkt enligt artikel 13 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning,
   2. vara nationell samordningscentral enligt artikel 21 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning,
   3. vara central nationell myndighet med ansvar för att förvalta det ekonomiska stödet i enlighet med artikel 61 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, och
   4. ansvara för att anmäla till kommissionen vilken svensk myndighet som är ansvarig för personuppgiftsbehandling enligt artikel 89.1 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

6 §   Den samordnande myndigheten ska efter samråd med övriga gränsförvaltningsmyndigheter bereda och till regeringen överlämna förslag till beslut om
   1. Sveriges nationella strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning enligt artikel 8.6 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning eller uppdatering av denna, och
   2. indelning av Sveriges yttre gräns i gränsavsnitt enligt artikel 30 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

Vid behov får även andra myndigheter än gränsförvaltningsmyndigheter delta i arbetet enligt första stycket.

7 §   Om en insats enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning ska genomföras i Sverige, eller utomlands med svenskt deltagande, ska en operativ plan för insatsen upprättas i enlighet med artikel 38 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning. Den samordnande myndigheten och övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter ansvarar för svenskt deltagande i utformningen av en sådan plan.

8 §   Om det har beslutats att det ska genomföras en insats i Sverige enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, ska den samordnande myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen kommer att använda statsfartyg eller statsluftfartyg på svenskt territorium.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium.

Gränsförvaltningsmyndigheternas befogenheter

9 §   Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter, efter regeringens medgivande, begära bistånd från Frontex i form av snabba gränsinsatser, utplaceringar av stödenheter för migrationshantering och återvändandeinterventioner enligt artikel 37.2, 40 respektive 53 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter, utan regeringens medgivande, även begära sådana typer av bistånd från Frontex som inte framgår av första stycket.

Den samordnande myndigheten ska underrätta Regeringskansliet (Justitiedepartementet) innan
   1. ett beslut fattas om en begäran om bistånd i form av en gemensam insats eller en återvändandeinsats enligt artikel 37.1 respektive 50 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, och
   2. ett samtycke ges till en av Frontex initierad återvändandeinsats enligt artikel 50.1 i EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

10 §   Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda myndigheter besluta om att ge utländska tjänstemän som tjänstgör i Sverige enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning tillstånd att utföra förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning enligt 3 § första och andra stycket och 4 § lagen (2022:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

11 §   Den samordnande myndigheten får efter samråd med övriga berörda gränsförvaltningsmyndigheter förhandla om och ingå överenskommelser med
   1. Frontex i alla frågor som föranleds av samarbetet enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning, och
   2. andra stater inom ramen för insatser i tredjeland som Sverige deltar eller ska delta i enligt EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 2 ingås ska den samordnande myndigheten underrätta Regeringskansliet (Justitiedepartementet).