Förordning (2022:1220) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet

SFS nr: 2022:1220
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

2 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner för att stärka deras arbete med att tillhandahålla bostäder i kombination med individuellt behovsanpassat stöd till personer som lever i hemlöshet och samtidigt har ett omfattande stödbehov till följd av missbruk och beroende eller annan psykisk sjukdom.

3 §   Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Ansökan

4 §   Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

5 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. En ansökan ska innehålla en tidsplan och en budget samt en redogörelse för hur bidraget ska användas.

Kommunen ska även i övrigt lämna de handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Fördelningen av statsbidrag

6 §   Om det kommer in fler ansökningar om bidrag än det finns medel att fördela ska Socialstyrelsen prioritera mellan ansökningarna och vid prioriteringen ta hänsyn till vilken av ansökningarna som bedöms ha bäst förutsättningar för att motverka hemlöshet för de personer som anges i 2 §.

Beslut

7 §   I ett beslut om bidrag ska det anges vilket arbete bidraget beviljas för. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 8 § anges.

Redovisning

8 §   En kommun som har tagit emot bidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna in en redovisning till Socialstyrelsen av hur de mottagna medlen har använts och en bedömning av bidragets resultat i förhållande till syftet med bidraget.

9 §   Socialstyrelsen ska senast den 31 maj varje år till regeringen lämna en samlad redogörelse för vilka kommuner som har fått bidrag och med vilka belopp, samt vad bidragen har använts till och en bedömning av bidragets resultat i förhållande till syftet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

10 §   En kommun som har tagit emot bidrag är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har lämnats för, eller
   3. en redovisning enligt 8 § inte har lämnats.

11 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 10 §. Socialstyrelsen får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

12 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

13 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.