Förordning (2022:1378) om avgifter för forskningsinfrastruktur

SFS nr: 2022:1378
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-08-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2022-10-01/ Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om uttag av avgifter för användning av forskningsinfrastruktur som tillhandahålls av universitet och högskolor med staten som huvudman.

Vid tillämpning av denna förordning gäller den definition av forskningsinfrastruktur som framgår av artikel 2.91 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rätten att ta ut avgifter för forskningsinfrastruktur

2 §   Enligt 4 kap. 3 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data ska forskningsdata tillgängliggöras avgiftsfritt. Universitet och högskolor får i övrigt ta ut avgifter för att tillhandahålla forskningsinfrastruktur för externa användare om
   - forskningsinfrastrukturen står helt eller delvis under lärosätets kontroll,
   - det finns av lärosätet fastställda och dokumenterade kriterier för tillgänglighet till forskningsinfrastrukturen, och
   - forskningsinfrastrukturen tillhandahålls inom ramen för lärosätets uppgifter.

Avgifternas storlek

3 §   Universitet och högskolor får besluta om avgifters storlek.

Avgifternas storlek ska bestämmas så att de täcker upp till verksamhetens kostnader (upp till full kostnadstäckning).

Om det är nödvändigt för att undvika att konkurrensen på marknaden snedvrids, ska avgifternas storlek bestämmas utifrån marknadsmässiga grunder.

Rätten att disponera avgiftsinkomster

4 §   Universitet och högskolor får disponera avgiftsinkomster upp till full kostnadstäckning.

De avgiftsinkomster som överstiger full kostnadstäckning ska redovisas mot inkomsttitel.

Avslutande bestämmelse

5 §   Universitets och högskolors beslut enligt denna förordning får inte överklagas.