Förordning med (2020:827) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

SFS nr: 2020:827
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-10-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2020-11-01/

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2020:826) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EU-förordningen).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen.

2 §   Inspektionen för strategiska produkter är kontaktpunkt enligt artikel 11.1 i EU-förordningen.

3 §   Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om formerna för att fullgöra uppgiftsskyldigheten i artikel 9.4 i EU-förordningen.