Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m

SFS nr: 1918:645
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1918-08-02
Upphävd: 1990-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:127
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med stöd av 7 kap. 16 § i lagen om fastighetsbildning i stad, funnit gott förordna:

*/k/ dels */-k/ att för nummerbeteckning i fastighetsregister för stad och å registerkarta skola användas arabiska siffror, ej romerska;

*/k/ dels ock */-k/ att såsom beteckning å kvarter ej må användas både nummer och namn, utan allenast ettdera, såsom Första kvarteret, Andra kvarteret o.s.v. Södra kvarteret, Norra kvarteret o.s.v. Kvarteret Rosen, Kvarteret Balder o.s.v.

Därjämte hava Vi velat erinra därom, att jämlikt 2 § 1 mom. i) av förordningen med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad särskild numrering av stadsägor inom ägotrakter må äga rum endast under förutsättning att stadsägorna /k/ av ålder /-k/ plägat redovisas efter särskilda ägotrakter och numrering i sådan ordning prövas lämplig; börande förty, i fall där redovisning av ålder skett i särskilda ägotrakter, med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § fastighetsbildningslagen samt 17 § 4 och 1 mom. fastighetsregisterförordningen, numreringen av stadsägorna inom sådana ägotrakter i fastighetsregistret ske i fortlöpande följd, där ägotrakterna höra till samma församling och gränsa intill varandra.

Å första sidan av tomtbok och stadsägobok skall registerföraren anteckna dagen, då fastighetsregistret anmälts upplagt (t.ex. "Upplagt den 8 maj 1920 N.N." - se sid. 1 i 1914 års exempelsamling).

Fastighetsregister med tillhörande handlingar skola inbindas i den mån lösbladsband ej användas. Fast band, innefattande tomtbok, stadsägobok, register eller bihang till fastighetsregistret, skall å rygg och framsida vara försett med tryck, utvisande bandets beskaffenhet ("Tomtbok för - - - ", "Stadsägobok för - - - ", "Fastighetsregister för - - -, Bihang A" o.s.v. eller - om bihangen äro sammanförda i ett band - "Fastighetsregister för - - - Bihangen"). Inbindes t.ex. registret till tomtboken i samma band som tomtboken, skall detta angivas i trycket (t.ex. "Tomtbok för - - - med register"). Är avdelning av fastighetsregistret helt eller delvis fördelad på flera fasta band, angives å fast band jämväl bandets ordningsnummer (t.ex. "Tomtbok för - - - I"). Kungörelse (1950:518).