Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

t.o.m. SFS 2022:1865
SFS nr: 1973:686
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1973-07-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1865
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 §   Till anmälningshandlingen ska bifogas
   1. en beskrivning av vapnet,
   2. en färgbild av vapnet där sköldhöjden är 14 centimeter, i tre exemplar,
   3. en bestyrkt kopia av beslut om att vapnet är antaget,
   4. ett yttrande av statens heraldiska nämnd, om ett sådant yttrande krävs enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

I samband med anmälan ska en avgift på 2 400 kronor betalas.
Förordning (2022:1865).

3 §   Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 §   Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 §   När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.


Övergångsbestämmelser

2022:1865
   1. Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som har getts in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet.