Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

SFS nr: 1973:686
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1973-07-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 §   Till anmälningshandlingen skall fogas 1. beskrivning av vapnet, 2. färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar, 3. bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet, 4. yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 §   Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 §   Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 §   När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.