Lag (1909:53 s. 7) angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen

SFS nr: 1909:53 s. 7
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1909-06-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Där vid avvittring ovan odlingsgränsen inom de områden av Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, beträffande vilka Konungens befallningshavande ännu icke meddelat avvittringsutslag, finnes nödigt att för tillgodoseende av nomadlapparnas behov av renbete, renskiljningsplats eller flyttningsväg för renarna taga i anspråk till hemman eller nybygge hörande mark, vare ägaren eller åbon pliktig avstå vad för ändamålet erfordras mot erhållande av annat, kronan tillhörigt område inom avvittringslaget. Jordbytet verkställes efter måttet av höavkastningen, beräknad enligt skattläggningsmetoden, eller, där med hänsyn till markens värde större noggrannhet finnes nödig, efter gradering jämlikt skiftesstadgans föreskrifter, och vare ägaren eller åbon berättigad att av statsmedel undfå ersättning såväl för odling som för utflyttning, där sådant av jordbytet föranledes; skolande vid ersättningens beräknande skiftesstadgans föreskrifter i tillämpliga delar lända till efterrättelse.