Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

t.o.m. SFS 1977:716
SFS nr: 1918:399
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1918-06-20
Ändrad: t.o.m. SFS 1977:716
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Där förhållandena inom lantbruksnämnds område sådant påkalla, äger regeringen på framställning av lantbruksnämnden och landstinget förordna, att inom området eller viss del därav tjur, som är över sex månader, eller hingst, som är över ett år, icke må utsläppas å samfälld betesmark, med mindre alla, som äga rätt till bete därstädes, det medgiva. Lag (1976:635).

2 §   Den som bryter mot förordnande, som meddelats med stöd av 1 §, dömes till böter, högst femhundra kronor. Lag (1976:635).

3 §   har upphävts genom lag (1967:392).

4 §   Var som inom område, för vilket förordnande enligt 1 § meddelats, äger rätt till bete å samfälld betesmark, må intaga annan delägare tillhörig tjur eller hingst, som dit olovligen inkommit, och åligger det djurets ägare att efter tillsägelse avhämta detsamma samt giva ersättning för dess underhåll och vård; skolande därutinnan vad i §§ 25 och 26 samt 28-34 i förordningen om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet den 21 december 1857 är stadgat äga motsvarande tillämpning.

5 §   har upphävts genom lag (1967:392).

6 §   Förordnande enligt denna lag skall tillika med erinran om påföljd för förseelse däremot genom länsstyrelsens försorg införas i ortstidning. Lag (1977:716).