Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

t.o.m. SFS 1996:1632
SFS nr: 1969:644
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1969-11-28
Ändrad: t.o.m. SFS 1996:1632
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Är i lag eller annan författning föreskrivet, att viss rättighet tillkommer utländsk medborgare under förutsättningar av ömsesidighet i lagstiftningen eller att Konungen får under förutsättning av ömsesidighet förordna att viss rättighet skall tillkomma utländsk medborgare, får Konungen förordna att sådan rättighet skall tillkomma också statslös person eller politisk flykting. Rättighet som tillkommer utländsk medborgare under förutsättning av ömsesidighet i lagstiftningen tillkommer dock utan Konungens förordnande statslös person och politisk flykting som vistats i riket oavbrutet under minst tre år.

Förordnande enligt första stycket första punkten får avse endast den som stadigvarande vistas i riket, om ej särskilda skäl föranleder annat. Vad som sagts nu gäller ej i fråga om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:000) och ej heller i fråga om annan rättighet, om den hänför sig till rättegång vid svensk domstol. Lag (1996:1632).