Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

t.o.m. SFS 2013:358
SFS nr: 2010:473
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:358
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om statligt stöd till kvinnoorganisationer inom eller i anslutning till politiska partier som är representerade i riksdagen. Stödformerna är grundstöd och mandatstöd. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Ärenden om stöd enligt denna lag prövas av Partibidragsnämnden.

2 §   Med en kvinnoorganisation avses i denna lag
   1. en ideell förening som
      a) är ansluten till ett politiskt parti,
      b) har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, och
      c) har en demokratisk uppbyggnad, eller
   2. en sammanslutning som
      a) finns inom ett politiskt parti,
      b) arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället, och
      c) har en demokratisk uppbyggnad.

3 §   Ett stödår enligt denna lag avser ett kalenderår. Stöd som avses i lagen räknas ut en gång för varje stödår.

4 §   Endast en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som är representerat i riksdagen kan få stöd. Om flera sådana kvinnoorganisationer ansöker om stöd, ska det parti till vilket de är anslutna eller verkar inom ange vilken av organisationerna som ska vara berättigad till stödet.

Grundstöd

5 §   En kvinnoorganisation som är berättigad till stöd enligt denna lag får ett årligt grundstöd. De sammanlagda grundstöden utgör 55 procent av anslagna medel och fördelas lika mellan de kvinnoorganisationer som är berättigade till stöd.

Mandatstöd

6 §   En kvinnoorganisation som är berättigad till stöd enligt denna lag får årligen mandatstöd. Varje mandatstöd utgör 1/349 av 45 procent av anslagna medel.

Varje kvinnoorganisation får ett mandatstöd för varje mandat som det politiska partiet vunnit i det senaste valet.

Ansökan

7 §   Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Partibidragsnämnden. Ansökan ska ha kommit in senast den 31 oktober året före stödåret. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för den kvinnoorganisation som ansöker om stöd. För en sådan kvinnoorganisation som avses i 2 § 2 ska ansökan vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för det politiska parti som kvinnoorganisationen tillhör.

8 §   Avser ansökan en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 1, ska kvinnoorganisationens årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret fogas till ansökan. Är organisationen inte skyldig att upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554), men ändå omfattas av bokföringslagen (1999:1078), ska ett årsbokslut fogas till ansökan. Är organisation inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen ska en handling motsvarande ett årsbokslut fogas till ansökan.

Avser ansökan en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 2, ska partiets årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret fogas till ansökan.

Årsredovisningen, årsbokslutet eller motsvarande handling ska ha granskats av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

9 §   Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden som anges i 7 eller 8 §. Partibidragsnämnden kan dock pröva en ansökan som kommit in efter den 31 oktober året före stödåret, om det inte fördröjer nämndens handläggning.

10 §   Har upphävts genom lag (2013:358).

Utbetalning

11 §   Grundstöd och mandatstöd betalas om möjligt ut samtidigt.
Utbetalningarna görs av riksdagsförvaltningen senast den 31 januari under stödåret. Utbetalning sker direkt till en sådan kvinnoorganisation som avses i 2 § 1. För en sådan kvinnoorganisation som avses i 2 § 2 sker utbetalning till det politiska partiet.

Överklagande

12 §   Beslut enligt denna lag får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2010:473
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången i fråga om stöd för stödåret 2011.
   2. Bestämmelsen i 8 § tredje stycket om att årsredovisningen, årsbokslutet eller motsvarande handling ska ha granskats av auktoriserad eller godkänd revisor tillämpas inte vid ansökningstillfället 2010, om organisationen då ännu inte utsett någon revisor.