Lag (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden

SFS nr: 2022:1672
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden (spelmarknadsmyndigheten).

2 §   Med spel avses i denna lag detsamma som i spellagen (2018:1138).

3 §   En licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) ska till spelmarknadsmyndigheten lämna de uppgifter om ett visst spel som myndigheten behöver för att följa utvecklingen på spelmarknaden.

4 §   Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte
   1. utredningar i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen (2018:1138), eller
   2. personuppgifter.

5 §   Spelmarknadsmyndigheten får förelägga en licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) att lämna uppgifter enligt 3 §.

Ett föreläggande får förenas med vite.

6 §   Beslut om föreläggande enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet.