Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län

SFS nr: 1918:631
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1918-06-14
Övrig text: Kartan är inte med här
Upphävd: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

I en till riksdagen den 21 december 1917 avlåten proposition, n:r 9, varav ett tryckt exemplar här bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett i det vid propositionen fogade utdraget av statsrådsprotokollet närmare angivet område av 34,05 hektar av den till Dalby kronopark i Dalby socken av Malmöhus län hörande Söderskogen.

Enligt samma statsrådsprotokoll äro gränserna för ifrågavarande del av Söderskogen, vilken omfattar sydvästra delen av Dalby hage, utmärkta med grön kantfärg å ett av Sven Lundberg år 1909 kopierat kartutdrag, varav ett avtryck här bifogas.

I skrivelse den 7 juni 1918, n:r 314, har riksdagen anmält, att riksdagen bifallit Vår förevarande proposition.

Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder till kännedom och efterrättelse.