Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr: 2014:5
Departement/myndighet: Finansdepartementet UR
Utfärdad: 2014-01-16
Upphävd: 2016-02-02
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013 av den 13 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013,
   3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013, och
   4. kommissionens meddelande (2013/C 366/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   - 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

134 000 euro    1 169 378 kronor
- 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

207 000 euro    1 806 427 kronor
- 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

5 186 000 euro    45 256 666 kronor
Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   - 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

414 000 euro    3 612 854 kronor
- 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 186 000 euro    45 256 666 kronor
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   - 3 kap. 1 § första stycket 1:

414 000 euro    3 612 854 kronor
- 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 186 000 euro    45 256 666 kronor