Tillkännagivande (2019:718) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar

SFS nr: 2019:718
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Grundförordning som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar till alla delar
   1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG.

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i det följande
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller
   - artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar, och
   - artikel 20.
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien
   - del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
   - del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och
   - del A, punkt 8 b i bilaga I.
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
   - avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
   - avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
   - avsnitt IX, kapitel I.I punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
   - avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.
   7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upp-hävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europa-parlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, när det gäller
   - artikel 16, och
   - artikel 24.1.

Förordningar som inte är grundförordningar och som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i det följande
   8. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller
   - artiklarna 8-10,
   - artikel 12.1,
   - artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och
   - artikel 12.3 och 12.4.
   9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller
   - artikel 9.2 och 9.3.