Tillkännagivande (2019:719) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar

SFS nr: 2019:719
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Grundförordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar till alla delar
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avels-material från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

Grundförordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar i de delar den innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Grundförordning som lagen om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar i följande delar
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen
   - artikel 3.2 c, när det gäller kontroll av djurhållare som

är anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,
   - artikel 7, när det gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,
   - artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Förordning som inte är grundförordning och som lagen om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar i följande delar
   4. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), när det gäller
   - artikel 9.2 och 9.3.