Tillkännagivande (2022:16) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar

SFS nr: 2022:16
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-01-13
Upphävd: 2023-03-08
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:105
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag").

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i det följande
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller
   - artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar, och
   - artikel 20.
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien
   - del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
   - del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och
   - del A, punkt 8 b i bilaga I.
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
   - avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
   - avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
   - avsnitt IX, kapitel I.I, punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
   - avsnitt IX, kapitel I.I, punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, när det gäller
   - artikel 16, och
   - artikel 24.1.
   7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, när det gäller
   - artikel 108, i de delar den riktar sig till djurägare och djurhållare,
   - artikel 110.1, i de delar den avser föreskrifter eller beslut som riktar sig till djurägare och djurhållare, och
   - artiklarna 110.2, 110.3 och 110.5, i de delar de avser föreskrifter eller beslut som riktar sig till djurägare och djurhållare.

Förordningar som inte är grundförordningar och som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i det följande
   8. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller artikel 9.2 och 9.3.
   9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller
   - artiklarna 8-10,
   - artikel 12.1,
   - artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och
   - artikel 12.3 och 12.4.