utfärdadt Tid slutet af 1909 års riksdag

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLDSKONTORET,

utfärdadt Tid slutet af 1909 års riksdag.

Bill. till Riksd. Prot. 1909. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band.

(Riksg.-kontorets reglemente.)

Innehållsförteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

» skulder §§ 2—4.

» fordringar för utlämnade lån §§ 5—7.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

riksdagar §§ 8—36.

» utgifter, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 37—52.

Med statsregleringen gemenskap ägande utgifter § 53.

På riksgäldskontor anvisade kreditiv §§ 54—57.

Från riksgäldskontor utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar,

förvaltningsutgifter m. m. §§ 58—72.

Riksgäldskontorets inkomster och tillgångar §§ 73—85.

Redovisningen af de till riksgäldskontor ingående medel