utfärdadt vid slutet af 1891 års riksdag

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLD S-KONTORET,

utfärdadt vid slutet af 1891 års riksdag.

Innehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

» skulder §§ 2—d.

» fordringar för utbetalda lån §§ 5—9.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

§§ 10-15.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 16—20.

Med statsregleringen gemenskap egande utgifter § 21.

På Riksgäldskontor anvisade kreditiv §§ 22—25.

Från Riksgäldskontor utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar, förvaltningsutgifter

m. m. §§ 26—36.

Riksgäldskontorets inkomster och tillgångar §§ 37—48.

Redovisningen af de till Riksgäldskontoret ingående medel §§ 49—51.

Riksgäldskontorets styrelse §§ 52—60.

Fullmäktiges sammankomster