utfårdadt vid slutet af 1894 års riksdag

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLDS-KONTORET

utfårdadt vid slutet af 1894 års riksdag.

Bill. till Riksd. Vrot. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 2 Vand.

(Rikag.koutorets reglemente).

Innehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

» skulder §§ 2 och 3.

» fordringar för utbetalda lån §§ 4 och 5.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

§§ 6-16.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 17 och 18.

Med statsregleringen gemenskap egande utgifter § 19.

På Riksgäldskontoret anvisade kreditiv §§ 20—23.

Från Riksgäldskontoret utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar, förvaltningsutgifter

m. m. §§ 24—34.

Riksgäldskontorets inkomster och tillgångar §§ 35—46.

Redovisningen af de till Riksgäldskontoret