Protokoll utskottssammanträde 2006/07:20

Socialutskottets protokoll 2006/07:20

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20

 

DATUM

2007-03-29

TID

09.30-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 22 mars justeras.

 

§ 3

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m. jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU10 justeras.

 

Reservationer anmäls av v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 4

Äldrefrågor

 

Utskottet behandlar preliminärt motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2006.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Anmälan av yttrande

 

Anmäls yttrande från utbildningsutskottet över proposition 2006/07:52

Driftsformer för sjukhus. Yttrande 2006/07:UbU1y bifogas socialutskottets kommande betänkande 2006/07:SoU11. Ordföranden erinrar om att justering planeras den 12 april.

 

§ 6

Yttrande till annat utskott

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU.

 

Utskottet beslutar avstå från yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

§ 7

Talarlista

 

Diskuteras talartid och inriktning inför debatten den 12 april om utlåtande 2006/07:SoU16 Grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

Noteras en skrivelse från riksdagsledamot Carina Hägg (jfr. § 3).

 

§ 9

Övriga frågor

 

Ordföranden informerade från ordförandekonferensen den 28 mars.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 12 april kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

 

Justeras                 2007-04-12

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

                       

 


                     

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:20

 

 

§ 1-4

§ 5-10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

1

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

RIKSDAGEN                                                                              Bilaga 2

SOCIALUTSKOTTET

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 29 mars 2007)

 

 

2007-03-20  Carina Hägg, riksdagsledamot, Information om utskottens hantering av Europarådets kampanj mot våld i nära relationer (dnr 130-2262-06/07).

 

2007-03-23  Strömberg, Stefan, rikspolischef, angående inbjudan av rikspolisstyrelsens personal till utskotten (dnr 130-2282-6/07).

 

2007-03-21  Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, div. klagomål på förändringar i samhället (dnr 1390-06/07).

 

2007-03-26  Gösta Landgren, Malmö, ang. sjukvården i region Skåne (dnr 1406-06/07).

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2006-03-28  Hans Sobota, brev med div. ord.

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.