Protokoll utskottssammanträde 2009/10:36

Justitieutskottets protokoll 2009/10:36

 

 

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36

 

DATUM

Torsdagen den 3 juni 2010

TID

10.00-10.40, 11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades.

 

§ 2

Rättelse i brottsbalken

Utskottet fortsatte behandlingen av initiativet till en rättelse i brottsbalken.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av betänkandet 2009/10:JuU34, vilket härefter justerades.

 

§ 3

 

Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens meddelande Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna, Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171 (JuU31).

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

 

Hanteringen av EU-relaterade ärenden under sommaren

Utskottet beslutade att ge presidiet befogenhet att under återstoden av valperioden besluta om inhämtande av information om regeringens och eventuellt andra utskotts bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i prövning av lagstiftningsakter.

 

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

EU-gruppens möte den 17 juni 2010 är inställt.

 

§ 6

 

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 7

Övriga frågor

Kanslichefen kommer att skicka ut en inbjudan till utskottet om en EU-konferens som äger rum i Bryssel den 30 september – 1 oktober.

 


 

§ 8

Mark- och miljödomstolar

a) Utskottet beslutade – under förutsättning av civilutskottets mottagande – att överlämna proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar såvitt avser förslag till

 

  • lag om mark- och miljödomstolar, 1 kap. 3 §, 3 kap.1 § och
    5 kap. 2 §
  • lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader
  • lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:000)
  • lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

 

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

 

b) Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar jämte motion.

 

Utskottet beslutade att ta initiativ till att i lagen om mark- och miljödomstolar införa en bestämmelse, 2 kap. 3 §, motsvarande regeringens lydelse av samma paragraf i propositionen dock att första stycket ska utgå.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av betänkandet 2009/10:JuU27, vilket härefter justerades.

 

§ 9

Ändring i brottsbalken

Utskottet beslutade att ta initiativ till en ändring i brottsbalken samt beslutade i enlighet med vad som framgick av betänkandet 2009/10:JuU35, vilket härefter justerades.

 

§10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde tisdagen den 15 juni kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 15 juni 2010

 

 

Thomas Bodström

 

 

Bilagor

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Inkomna EU-dokument

3. Inkomna skrivelser

 

 


 

 

JUSTITIEUTSKOTTET

 

Uppdaterad 2010-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:36

 

§1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Thomas Bodström (s) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Persson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pehtrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 


 

Förteckning över till justitieutskottet inkomna EU-dokument som anmäls vid sammanträdet den 3 juni 2010

 

Inkom                   Dokument__________________________________________        

 

2010-05-20           Motiverat yttrande från Italien (senaten)              

(italiensk version)   över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av (05-25 eng.vers)                          rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens      medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010) 61.

                          Rådsdokument 9967/10.

 

2010-06-01           Reviderad kallelse och dagordning RIF-rådet 3-4 juni 2010.