Protokoll sammanträde 2009/10:36

EU-nämndens protokoll 2009/10:36

EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2009/10:36

DATUM

2010-05-21

TID

9.00-12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt), II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller III (stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

§ 1

 

§ 2

 

 

 

Inledning

Ledamoten i utbildningsutskottet, Fredrik Schulte (m), anmäldes som ersättare vid § 7.

 

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 maj återfinns i bilaga 2.

 

§ 3

Dokument på bordet
Det antecknades att följande dokument delats på borden:

-          Reviderad kallelse och föredragningslista 2009/10:34

-          Utdrag ur reviderad kommenterad dagordning

-          Information om Byggproduktförordningen (CPR) för EU-nämnden 21 maj 2010 inför Konkurrenskraftrådets möte den 25 maj 2010
 

§ 4

Tillkommande platser i Europaparlamentet
Departementsrådet Torbjörn Haak, Statsrådsberedningen, informerade om tillkommande platser i Europaparlamentet till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.
 

§ 5

Konkurrenskraft (inre marknad och industri)

Statsrådet Ewa Björling, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Gustav Ahlsson, departementsrådet Magnus Rydén, kansliråden Henrik Gorbow och Maria Ramstedt samt departementssekreteraren Ann Lindh, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Hans G. Pettersson, departementssekreterarna Per Engström, Magnus Jonsson, Sofia Rantatalo och Johan Stålhammar samt utredningssekreteraren Ellen Hausel Heldahl, Näringsdepartementet, dels ämnessakkunniga Evelina Janunger Kaarme, Justitiedepartementet, dels departementssekreteraren Eva Gabrielsson, Miljödepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25-26 maj.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 1-2 mars

-          Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden I AM (mp)

-          EU-strategi för rena och energieffektiva fordon I

-          Varumärkessystemet i Europeiska unionen I

-          Tjänstedirektivet

-          Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES)

-          Att skapa ett innovativt Europa I

-          Övrigt
- En digital agenda för Europa
- Informellt ministermöte om turism (14-15 april)

§ 6

Konkurrenskraft (konsument)

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, åtföljd av dels ämnesrådet Sophie Nordström, departementssekreterarna Anders Bagge och Leif Frenell samt pressekreteraren Yoav Bartal, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, dels kanslirådet Jonas Bäckstrand, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25-26 maj.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 3-4 december

-          Konsumenträttighetsdirektivet II AM (s) (v) (mp)

-          Övriga frågor
- Tredje resultattavlan för konsumentmarknaderna

§ 7

Konkurrenskraft (forskning)

Statssekreteraren Peter Honeth, åtföljd av ämnesrådet Olof Sandberg, Utbildningsdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25-26 maj.

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 1-2 mars

-          Forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus-169)

-          Nationella mål för forskning och utveckling inom ramen för Europa 2020 II AM (s) (v) (mp)

-          Utvecklingen av ledningen av det europeiska forskningsområdet I

-          Enklare och mera ändamålsenliga program för europeisk forskning och innovation I

-          Utvecklingen av det europeiska forskningsområdet (Era) I

-          Iter

 

§ 8

Mål vid EU-domstolen

Departementsrådet Anna Falk, åtföljd av kanslirådet Katerina Petkovska, Utrikesdepartementet, informerade om mål av svenskt intresse vid EU-domstolen och tribunalen.

§ 9

Justering av protokoll

Nämnden justerade dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 23 april, den 4 och den 7 maj, dels protokoll från sammanträdet den 12 maj.

§ 10

Övrigt

Ordföranden informerade om:

-          att avslutningshögtiden för EU-nämnden har blivit flyttad till den 1 oktober

-          att delegationsmöte inför Cosacs plenarmöte i Madrid kommer att hållas den 27 maj kl. 14.00 i EU-nämndens sessionssal

-          gällande praxis rörande mobilanvändning under EU-nämndens sammanträden

 

Kanslichefen informerade om:

-          ändringar i EU-nämndens sammanträdesplan

-          att nästa möte äger rum den 28 maj och behandlar råden för telekommunikation och energi samt rättsliga och inrikes frågor

 

 

Vid protokollet

 

 

Karin Johansson

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 

Justerat den

 

 


 

 


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2009/10:36

Namn

§§ 1-4

§ 5

§ 6

§§ 7-9

§ 10

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

D

 

D

 

 

N

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

 

 

D

 

D

 

D

 

2

 

Staffan Danielsson (c)

D

 

D

 

D

 

1

 

D

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Billy Gustafsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

D

 

D

 

D

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

N

D

 

D

 

D

 

D

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

3

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

D

 

D

 

D

 

 

N

D

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

D

 

 

N

D

 

D

 

4

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

D

 

D

 

D

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2009/10:36

Namn

§§ 1-4

§ 5

§ 6

§§ 7-9

§ 10

SUPPLEANTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Nina Lundström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

D

 

D

 

D

 

D

 

5

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m) (UbU)

 

 

 

 

 

N

D

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1. D fr. kl. 11.05

E= Ersättare

2. Gick kl. 12.25

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3. Gick kl. 12.10

4. D mellan kl. 12.10-12.15

5. Gick kl. 12.20

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2009/10:36

 

 

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut om att i rådet rösta för ett beslut om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2008/112/GUSP om EU:s uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Republiken Guinea-Bissau

Samrådet avslutades den 19 maj kl. 16.00. 

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

 

Skriftligt samråd om kompletterande A-punkt v. 19

Samrådet avslutades den 18 maj kl. 9.30. 

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening (mp)

 

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 19 inkl. tillägg

Samrådet avslutades den 17 maj kl. 9.00. 

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.