Protokoll utskottssammanträde 2005/06:21

Socialutskottets protokoll 2006/07:21

 

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21

 

DATUM

2007-04-12

TID

09.30-10.54

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan med tillägg för en fråga om  eventuellt yttrande till annat utskott.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 29 mars justeras.

 

§ 3

Driftsformer för sjukhus

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till betänkande 2006/07:SoU11 justeras.

 

Reservation anmäls av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 4

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Utskottet behandlar preliminärt fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet beslutar att yttra sig genom protokollsutdrag.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Arbetsplan

 

Arbetsplanen godkänns med det tillägget att den preliminära behandlingen av proposition 2006/07:97 Åldersgränser för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster flyttas från den 24 till 26 april.

 

 

 

 

 

 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

Utskottet önskar i anslutning till FaktaPM 65 och bakomliggande dokument information från regeringen.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 8

 

Fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 9

Kompetensstegen

 

Kerstin Wigzell, ordförande i kommittén och Anita Berger, sekreterare informerar om Kompetensstegen.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 17 april kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet      Anita Lysholm  

   

Justeras                  2007-04-17

 

 

                              Kenneth Johansson

 

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:21

 

 

§ 1-8

§ 9-10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

                                                                                                                      Bilaga 2

RIKSDAGEN   

SOCIALUTSKOTTET               

 

                                        

 

TILL SOCIALUTSKOTTET INKOMNA EU-DOKUMENT

ANMÄLS VID SAMMANTRÄDE 12 APRIL 2007

 

PM upprättad inom regeringskansliet

 

Faktapromemoria 2006/07:FPM65 Förordning om statistik för folkhälsa och arbetsmiljö. (delas)

 

(Från Finansdepartementet har inhämtats att promemorian upprättats av detta departement främst av organisatoriska skäl (såväl på EU-nivå som departementsnivå). Sakfrågan är dock socialdepartementets och detta departement håller också i den ståndpunktspromemoria som nu är under utarbetande. Socialdepartementets politiker är väl informerade om arbetet med frågan./AB)

 

Utrikesdepartementet

 

Möte med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 5 mars 2007: översiktsrapporten.

 

Jordbruksdepartementet

 

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 19 mars 2007 i Bryssel.

 

Europeiska gemenskapernas kommission

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet 2007-2013 KOM(200) 150 slutlig. (delas)

 

Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om hur systemet för tidig varning och reaktion i gemenskapsnätverket för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar fungerat under 2004 och 2005 (Beslut 2000/57/EG). KOM(2007) 121 slutlig.

 

Förslag till Europarlamentets och Rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (KOM)2007 46 slutlig. (Anmäld 27 februari, delas)

 

Europeiska Unionens Råd

 

Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel (den 8-9 mars 2007). (delas)

 

                                                                                                                    Bilaga 3

 

 

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 12 april 2007)

 

 

2007-03-30  Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, div. synpunkter på socialpolitiken,

                 (dnr 130-1390-06/07). (4 skrivelser inkomna)

 

2007-03-30  Erland Lundgren, Norrland, skrivelse ställd till statsrådet Beatrice Ask, angående tvångsmässiga drogtester. Inkommet per fax (dnr 130-2404-06/07).

 

2007-04-10  Gösta Landgren, Malmö, synpunkter på akutsjukvården (dnr 130-1406-06/07).

 

2007-04-11  Ann-Britt Aldeman, förbundsordförande i Köpberoendes Riksförbund,

                 angående köpberoende. Skrivelsen ställd till utskottets ordförande (dnr 130-2479-06/07).

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2007-04-02  Uppföljning av Riksrevisionens granskningar, mars 2007, rapport ställd till riksdagens utskott samt EU-nämnden.  

 

2007-04-10  Jan Eurico Melin, Västerås, skivelse ställd till Världshälsoorganisationen (WHO) angående feldiagnostisering i den svenska sjukvården.

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.