Protokoll utskottssammanträde 2006/07:14

Skatteutskottets protokoll 2006/07:14

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14

 

DATUM

2007-02-14

TID

11.00 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2006/07: 13.

 

 

§ 2

Inkomna skrivelser m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

Det antecknades att utskottet

dels gjort ett studiebesök på Sveriges Bryggerier den 30 januari 2007,

dels gjort en studieresa till Luxemburg och Bryssel den 4–7 februari

2007.

 

Kanslichefen informerade om utfrågningen med trafikutskottet

onsdagen den 15 februari om trafiklösningar i Stockholmsregionen.

Vidare informerades om arrangemanget EU 50 år då en diskussion

sker den 19 april mellan kl. 11.30 – 13.00 på temat EU och våra

skatter.

 

Utskottet bestämde att följande fyra ledamöter skall ingå i finansut-

skottets och skatteutskottets gemensamma delegation som skall företa en studieresa till OECD i Paris den 1–3/4 2007: Laila Bjurling (s),

Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd) och Fredrik Schulte (m).

 

Två ansökningar om uppvakningar har inkommit angående reklamskatten. Utskottet beslutade att inte ta emot uppvaktningarna, som enligt utskottet bör hänvisas till regeringen.

 

 

§ 3

Kompletteringar till ärendeplanen
Kanslichefen föredrog kompletteringar till vårens ärendeplan.

 

Finansdepartementet informerar finans- och skatteutskottens ledamöter om OECD:s Sverigerapport  den 22 mars kl. 10.00 i Skandiasalen.

 

 

§ 4

Inkomna EU-skrivelser
Föredrogs EU-dokument inkomna under tiden 2006-10-02—

2007-02-08, se bilaga 3.

 

 

§ 5

Information om saksamråd i EU-frågor

Informerades om nya arbetsformer för EU-frågor m.m.

Beslutades att ha ett gemensamt saksamråd om CCCTB tillsammans med finansutskottet preliminärt den 20 mars.

 

 

§ 6

Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Utskottet beslutade  – under förutsättning av detta utskotts medgivande – att överlämna motion 2006/07:Sk311 av Helén Pettersson och Lars Lilja (s) till socialförsäkringsutskottet.

I övrigt bordlades ärendet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m.
Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om mervärdesskatt m.m.

Ärendet bordlades

 

 

§ 8

Allmänna motioner om punktskatter
Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om punktskatter.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 27 februari kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:14

 

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2007-01-17


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2006/07:14

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Fax: LillebrorSerDig.

Återvinning av tredskodom

 

Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

PM om nya skatteregler för pensionsförsäkring,

Sjömannen, inkomstskatten och EU.

 

GratisTidningarna

Uppvaktning inför utskottet om reklamskattens avskaffande

 

Lars Strandberg, Sveriges Tidskrifter

Uppvaktning inför utskottet om reklamskatten

 

 

 


                                                Bilaga 3

                                      till protokoll 2006/07:14

 

KOM-dokument inkomna under tiden 2006-10-02 – 2007-02-08

 

Moms

 

Beteckning

Ankomstdatum

Förslag till direktiv

KOM(2006) 739

2006-11-28

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/38/EG vad beträffar tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.

 

Beteckning

Ankomstdatum

Förslag till beslut

 

KOM(2006) 555

2006-10-25

Förslag till rådets beslut om tillstånd för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

 

KOM(2006) 802

2006-12-15

Förslag till Rådets beslut om bemyndigande för Estland, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 17.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

 

KOM(2006) 796

2006-12-19

Förslag till rådets beslut om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

 

Punktskatter

 

Beteckning

Ankomstdatum

Faktapromemorior

 

2006/07:FPM7

2006-11-01

Direktiv om höjda minimiskatter på alkohol

 

 

2006/07:FPM40

2007-02-05

Meddelande om beskattning av bränsle för privatflyg

 

 

Beteckning

Ankomstdatum

Meddelanden från EG-kommissionen

 

KOM(2006) 741

2006-12-19

Meddelande från kommissionen till rådet enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (lokal kollektivtrafik, försvaret, den offentliga förvaltningen och ambulanstransporter)

 

 

KOM(2006) 743

2006-12-21

Meddelande från kommissionen till rådet enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (privata nöjesfartyg)

 

KOM(2006) 742

2006-12-21

Meddelande från kommissionen till rådet enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (privat nöjesflyg)

 

KOM(2006) 768

2006-12-05

Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (beskattning av industriell användning av LPG och beskattning av kol)

 

Företag och kapital

 

Beteckning

Ankomstdatum

Meddelanden från EG-kommissionen

 

KOM(2006) 823

2006-12-27

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den inre marknaden

 

KOM(2006) 824

2006-12-19

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer {SEK(2006) 1690}

 

KOM(2006) 825

2006-12-19

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepolitik

 

KOM(2006) 728

2006-12-21

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén I riktning mot en effektivare användning av skattelättnader till förmån för forskning och utveckling {SEC(2006)1515}