Protokoll utskottssammanträde 2006/07:15

Civilutskottets protokoll 2006/07:15

PROTOKOLL

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15

 

DATUM

2007-02-15

TID

kl. 09.30-09.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande

 

Utskottet medgav med stöd av 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att Susan Beer och Pontus Rosenberg, som genomgår Utrikesdepartementets diplomatprogram med praktiktjänstgöring i riksdagen denna vecka, får närvara vid dagens sammanträde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 13 februari 2007.

 

 

§ 3

Arvsrättsliga frågor

 

Föredrogs motioner om arvsrättsliga frågor väckta under den

allmänna motionstiden 2006/07:

C218 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Sambos arvsrätt

C219 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)

Lokala sockenfonder

C220 av Magdalena Andersson (m) 

Arvsrätt för kusiner

C224 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Registrering av testamenten

C241 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (s)

Arvsrätt

C295 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)

Arvsrätt

C306 yrk. 2 och 3 av Bertil Kjellberg (m)

Ändringar i arvsrätten

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

 

 

 

§ 4

Offentlig utfrågning

 

Utskottet beslutade att en offentlig utskottsutfrågning om bostadspolitiska frågor skall anordnas torsdagen den 19 april 2007 kl. 09.00-12.00 och att planeringen av utfrågningen skall ske i en särskild arbetsgrupp bestående av Carina Moberg (s), Ewa Thalén Finné (m) och Lars Tysklind (fp).

 

 

§ 5

Aktuell reseberättelse

 

Utskottet beslutade att redogörelsen för utskottsresan till Bryssel i februari 2007 skall ha en kortfattad utformning.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 20 februari 2007 kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 20 februari

 

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Carina Moberg

 

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:15

 

 

  §

  1

   §§

  2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.