Protokoll utskottssammanträde 2006/07:16

Civilutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16

 

DATUM

2007-02-20

TID

kl. 11.00-12.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 15 februari 2007.

 

 

§ 2

Utfrågning

 

Rikskronofogden Eva Liedström Adler och verksjuristen Peter Löfgren från Kronofogdemyndigheten informerade om Skatteverkets arbete med att analysera de problem som leder till att personer har svårt att komma ur sin skuldsituation och till följd av detta riskerar att bli ”evighetsgäldenärer” samt förslag till åtgärder.

 

 

§ 3

Fastställande av preliminär plan

 

Behandlades fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under återstående delen av våren 2007.

 

Utskottet beslutade fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade planen med den ändringen att eventuell lunch hos Riksbanken den

1 resp. den 22 mars 2007 utgår.

 

Upplystes att grönboken om översynen av konsumentregelverket kommer att redovisas inför utskottet av företrädare för Regeringskansliet den 27 februari 2007 samt att en faktapromemoria beräknas komma omkring den 20 mars 2007.

 

 

§ 4

Bostadsförsörjningsfrågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om bostadsförsörjningsfrågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU9, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt särskilda yttranden av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

§ 5

Barn och föräldrar

 

Fortsattes behandlingen av motioner om barn och föräldrar.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU8, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 6

Namnlagen

 

Behandlades motioner om namnlagen.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 7

Arvsrättsliga frågor

 

Behandlades motioner om arvsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 8

Inbjudan till middag

 

Anmäldes att justitieministern Beatrice Ask inbjudit utskottet till middag och att den 8 eller den 15 maj 2007 vore för utskottet passande dagar.

 

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 27 februari 2007 kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 27 februari 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:16

 

 

  §§

 1-9

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande