Protokoll utskottssammanträde 2006/07:17

Civilutskottets protokoll 2006/07:17

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17

 

DATUM

2007-02-27

TID

kl. 11.00-12.40

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 20 februari 2007.

 

 

§ 2

Uppvaktning

 

En uppvaktning ägde rum med chefen för marknadskommunikation Göran Andreasson, Cementa, verkställande direktören Mats Björs, Betongvaruindustrin och verkställande direktören Evert Sandahl, Svenska Fabriksbetongföreningen.

 

Anmäldes och utdelades en inkommen skrivelse från samarbetsprojektet Betongforum.

 

 

§ 3

Information från regeringen

 

Rättssakkunnige Henrik Holmberg från Justitiedepartementet, departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Yvonne Stein och

departementssekreteraren Rebecca Heinemann från Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet informerade om innehållet i grönboken om översynen av konsumentregelverket.

 

 

§ 4

Konsumentfrågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om konsumentfrågor.

 

Utskottet beslutade att motionerna 2006/07:C336 av Catherine Persson (s), C367 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) och So464 yrk. 30 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) rörande reklam riktad till barn  

skall behandlas med den aviserade propositionen om ny marknadsföringslag.

 

Vidare beslutade utskottet i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU12, vilket härefter justerades.

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt särskilda yttranden av ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Naturresursfrågor och vattenrätt

 

Föredrogs motioner om naturresursfrågor och vattenrätt väckta

under den allmänna motionstiden 2006/07:

C209 av Anders Åkesson (c)

Etableringsbegränsningen för vindkraft på Öland

C210 av Eva Flyborg (fp)

Slottsskogen i Göteborg som nationalstadspark

C250 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

Uppförandet av vindkraftverk

C264 av Solveig Zander och Per Lodenius (c)

Undantagande av mark för riksintresse

C281 av Mikaela Valtersson (mp)

Stärkt skydd för Ekoparken

MJ266 yrk. 43 av Lars Ohly m.fl. (v)

Klimatpolitik

N296 yrk. 10 av Kent Persson m.fl. (v)

Energiomställning

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Nordiska rådets svenska

delegation.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 1 mars 2007 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 1 mars 2007

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:17

 

 

  §§

 1-3

   §

   4

   §§

  5-7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.