Protokoll utskottssammanträde 2006/07:19

Civilutskottets protokoll 2006/07:19

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19

 

DATUM

2007-03-13

TID

kl. 11.00-13.00

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 1 mars 2007.

 

 

§ 2

Uppvaktning

 

En uppvaktning ägde rum med Britt Gisselberg, Bengt Johansson

och Nils-Evert Andersson från Nackskadeförbundet.

 

 

§ 3

Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:27 om begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU13, vilket härefter justerades.

 

 

§ 4

Skadestånd och bodelning

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:32 om skadestånd och bodelning.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU14, vilket härefter justerades.

 

 

§ 5

Arvsrättsliga frågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om arvsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU21, vilket härefter justerades.

 

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 6

Ändring i produktsäkerhetslagen

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:48 om ändring i produktsäkerhetslagen samt den med anledning av propositionen väckta motionen 2006/07:C1 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 7

Byggfrågor

 

Föredrogs motioner om byggfrågor väckta under allmänna

motionstiden 2006/07:

C262 yrk. 1 av Jörgen Johansson (c)

Tillgänglighet i bostäder

C313 av Roger Tiefensee och Claes Västerteg (c)

Byggfelsförsäkring för självbyggare

C316 av Christer Winbäck (fp)

Enskilda elmätare i hyreshus

C324 av Sinikka Bohlin (s)

Byggmaterialforskning

C338 av Krister Örnfjäder (s)

Bostadsanpassning

C342 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (s)

Alternativa värmekällor i nybyggda hus

C348 av Rosita Runegrund (kd)

Kostnaderna för att bygga i olika material

C360 yrk. 4, 5, 7, 8, 20, 29 av Maria Wetterstrand

m.fl. (mp)

En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik

C375 av Eva Johnsson (kd)

Byggregler

Fö219 yrk. 4 av Elina Linna m.fl. (v)

Hälsoeffekter av strålning

MJ266 yrk. 37, 38, 41 av Lars Ohly m.fl. (v)

Klimatpolitik

MJ391 yrk. 10 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Klimatpolitiken

N220 yrk. 7, 8 av Jan Lindholm (mp)

Uppföljning av EU:s arbete kring ett RES-H-direktiv

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 8

Ersättningsrättsliga frågor

 

Föredrogs motioner om ersättningsrättsliga frågor väckta under allmänna motionstiden 2006/07:

C221 av Egon Frid m.fl. (v)

Trafikskadades situation

C228 av Egon Frid m.fl. (v)

Överfallsskyddet i hemförsäkringen

C230 av Anita Brodén (fp)

Efterlevandes försäkringsutbetalningar

C247 av Hans Hoff och Sven-Erik Österberg (s)

Stärkt trafikskadeersättning

C265 av Staffan Danielsson och Jörgen Johansson (c)

Hundägaransvaret

C285 av Egon Frid m.fl. (v)

Kvinnors försäkringar

C291 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Rattfyllerister och trafikskadelagen

C298 av Sven-Erik Österberg och Hans Hoff (s)

Rättshjälp

C302 av Carina Moberg m.fl. (s)

Trafikförsäkringens roll i försäkringssystemet

C317 yrk. 1, 2 av Birgitta Ohlsson (fp)

Transnationella företag

Ju312 yrk. 1 av Lars Ohly m.fl. (v)

Brottsoffer

Sf296 yrk. 8 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Utgiftsområdena 8, 10, 11, 12 Migration, Ekonomisk trygghet

vid sjukdom och handikapp, Ekonomisk trygghet vid

ålderdom och Ekonomisk trygghet för familjer och barn

T420 yrk. 5, 14 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Trafiksäkerhetsåtgärder

N345 yrk. 5 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Kärnkraftssäkerhet och avveckling

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 9

Saksamråd

 

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande

kommissionens förslag om ändring i rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsskillnadsmål (Rom III).

 

 

Antecknades att sådana överläggningar kan äga rum torsdagen

den 22 mars 2007 kl. 09.30.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 10

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Rädda Barnen, Stockholm.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 11

Översättning

 

Anmäldes och utdelades bilaga I och II i svensk översättning till grönboken om översynen av konsumentregelverket.

 

 

§ 12

Inkommet EU-dokument

 

Anmäldes ett inkommet förslag till rådets förordning om ändring av bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden, framlagt av kommissionen, KOM(2007) 70 slutlig.

 

Utskottet beslutade att lägga förslaget till handlingarna.

 

 

§ 13

Ändring i sammanträdesplanen

 

Beslutades att justeringar av betänkandena CU11 Associationsrättsliga frågor, CU22 Naturresursfrågor och vattenrätt samt CU23 Ändring i produktsäkerhetslagen flyttas till sammanträdet tisdagen den 20 mars 2007.

 

 

§ 14

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 15 mars 2007 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

JUSTERAT

Den 15 mars 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

Carina Moberg

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:19

 

 

  §§

 1-6

    §

   7

   §

   8

  §§

 9-14

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.