Protokoll utskottssammanträde 2006/07:21

Civilutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21

 

DATUM

2007-03-20

TID

kl. 11.00-11.25, 11.30-12.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 15 mars 2007.

 

 

§ 2

Naturresursfrågor och vattenrätt

 

Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor

och vattenrätt.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU22, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Vänsterpartiet och

Miljöpartiet de gröna samt ett särskilt yttrande av ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 3

Associationsrättsliga frågor m.m.

 

Fortsattes behandlingen av motioner om associationsrättsliga

frågor m.m.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU11, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna,  Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt ett särskilt yttrande av ledamöterna från Socialdemokraterna.

 

 

§ 4

Ändring i produktsäkerhetslagen

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:48 om ändring i produktsäkerhetslagen.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU23, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en reservation av ledamoten från Miljöpartiet de gröna.

§ 5

Information från regeringen

 

Statssekreteraren Christer Hallerby, departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Yvonne Stein och departementssekreteraren Rebecca Heinemann från Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet redovisade Regeringskansliets faktapromemoria 2006/07:FPM58 Grönbok om översynen av konsumentregelverket.

 

Anmäldes och utdelades till Integrations- och jämställdhetsdepartementet inkomna remissvar från Allmänna reklamationsnämnden, Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg, Direkthandelns Förening, Kammarkollegiet, Konkurrensverket, Kommerskollegium, Konsumentvägledarnas förening, Marknadsdomstolen, Verket för näringslivsutveckling (NUTEK), Post & Telestyrelsen, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Konsumenter, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) och Svensk Distanshandel över grönboken om översynen av konsumentregelverket, KOM (2006) 744.

 

 

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Triabo Medborgarförening,

Virserum.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 22 mars 2007 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 22 mars 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:21

 

 

  §§

 1-5

   §§

  6-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.