Protokoll utskottssammanträde 2006/07:22

Socialutskottets protokoll 2006/07:22

 

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22

 

DATUM

2007-04-17

TID

11:00-12:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Äldrefrågor

 

Utskottet fortsätter behandlingen av motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2006.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU13 justeras.

 

Reservationer anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 2

 

Information

 

Mobilisering mot narkotika informerar om verksamheten. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 

 

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner resten av föredragningslistan. § 1 redan tidigarelagd på ordförandens initiativ.

 

§ 4

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 12 april justeras.

 

§ 5

Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2006/07:78 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor jämte motion.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

 

 

 

 

§ 6

Fråga om yttrande till annat utskott

 

Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande till socialförsäkringsutskottet.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 7

EU-dokument

 

Kansliet har, i planeringssyfte, upprättat en förteckning över EU-dokument som eventuellt föranleder utlåtanden från socialutskottets sida eller behov av saksamråd. Förteckningen, vilken hålls uppdaterad, bifogas protokollet som bilaga 3. 

 

§ 8

 

Uppdaterad arbetsplan

 

En uppdaterad arbetsplan har bifogats utskicket. Ordföranden föreslår att arbetsplanen kompletteras med ett tillfälle att redogöra för erfarenheterna från utskottsresorna till Oslo och Köpenhamn. 

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 4.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 26 april kl. 9:30.

 

 

 

Vid protokollet      Andreas Hagström  

   

Justeras                  2007-04-26

 

 

                              Kenneth Johansson

 

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:22

 

 

§ 1

§ 2

§ 3-6

§ 7

§ 8-10

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

                                                                                                                      Bilaga 2

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

 

SAMMANTRÄDET DEN 17 APRIL 2007

 

Information från narkotikasamordnaren.

 

Deltagare:

Björn Fries, nationell samordnare

Walter Kegö

Åsa Magnusson

Lena Melander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET                                      Bilaga 3

 

PM

2007-04-12

 

 

 

 

 

 

EU-dokument av intresse för socialutskottet.

 

 

1. Grönbok Mot ett rökfritt Europa;policyalternativ på EU-nivå

KOM (2007) 27 slutlig Bryssel 30.1 2007. Boken remitterad till SoU 2/2

 

Syftet med boken är inleda en bred samrådsprocess och en öppen offentlig debatt som involverar EU-institutionerna, medlemsstaterna och det civila samhället om det bästa sättet att ta itu med passiv rökning i EU. Remisstid till 1/5 2007. Socialutskottets utlåtande kammarbehandlas den 12 april 2007.

 

2. Vitbok om kost (antas prel. i maj 2007).

Till grund för boken ligger den grönbok som var ute på konsultation i fjol. Kommissionen tar nu hand om de synpunkter som lämnats av medlemsstaterna i detta förfarande.

 

3. Vitbok om hälsostrategi (antas prel. i juli 2007).

Hälsostrategin är just nu ute för offentlig konsultation, ligger på KOM:s hemsida och deadline är den 12 februari. Ett frågeformulär har vidare gått direkt till medlemsstaterna för svar.

 

4. Lagstiftningsförslag; Gemenskapsram för säkra och effektiva vårdtjänster (antas prel. i november 2007).

Fråga är om (och hur) detta lagstiftningsförslag hänger ihop med Samråd om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården SEC (2006) 1195/4, som Karin Johansson redogjorde för inför utskottet i vintras. I den delen kan följande nämnas:

I kommissionens samrådsmeddelande om gemenskapsåtgärder SEC 2006 1195/4 nämns lagstiftningsförslaget på s. 2 och av utformningen av de två områden som kommissionen anser att gemenskapens åtgärder bör inriktas på s. 3 synes det som att dessa ärenden har en anknytning till varandra. Se p. 8 nedan.

 

5. Meddelande om organdonation och transplantation (antas prel. i maj 2007)

 

6. Meddelande om en europisk strategi för mental hälsa (antas prel. maj 2007). Jmf. Grönboken om förbättring av befolkningens psykiska hälsa. Mot en strategi för psykisk hälsa i europeiska unionen. KOM (2005) 484. Utskottet höll i maj 2006 två interna utfrågningar rörande grönboken. Sverige har yttrat sig över grönboken 2006-06-16 (S200579249/FH)

 

7. Lagstiftningsförslag (förenklingsinitiativ): Upphävande av direktiv 84/539/EEG om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin. Detta direktiv har blivit föråldrat. Den tillämpliga norm som anges i bilagan kom till 1979. Avsikten är att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 93/42/EG om medicinsktekniska produkter för människor till att också omfatta veterinärtekniska produkter. 

 

8. Meddelande från kommissionen Samråd om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården SEC (2006) 1195/4 (se p. 4 ovan) finns ej i riksdagens diarium.

Samrådsprocessen avslutad. Regeringen har i januari 2007 besvarat ett antal frågor från kommissionen. Socialutskottets ledamöter har beretts tillfälle att yttra sig inför det besvarandet i samband med att statssekreteraren Karin Johansson besökte utskottet vid årsskiftet 2006/07.

 

9. Meddelande från kommissionen genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen KOM (2006) 177 slutlig fört på NU. Se även SEK (2006) 516. Regeringen har i januari 2007 besvarat ett antal frågor från kommissionen. Nästa steg är en vitbok – vet dock inte alls när den är att vänta – kolla med Soc. Dep. inför sommaren (Johanna Möllerberg).

 

10. Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007 KOM (2007) 13 slutlig fört på SfU. Se särskilt p. 3.2. 

 

/AB KD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Bilaga 4

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 17 april 2007)

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2007-04-12  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, remissvar till rapporten Socialstyrelsen följer upp tillämpningen av 6 kap. 6 § vapenlagen – Fullgör läkare anmälningsskyldigheten till polisen? (Kopia av svar till Socialdepartementet).

 

2007-04-11  Professor Yngve Hofvander, tidigare chef vid Internationell Barnhälsovård (Uppsala universitet), två per e-post inkomna skrivelser om omskärelse av pojkar.

 

2007-04-13  Inbjudan till offentlig utfrågning i socialförsäkringsutskottet om en bidragsbrottslag. Utfrågningen äger rum torsdagen den 26 april kl. 9:30-11:45 i andrakammarsalen (delas på bordet).

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.