Protokoll utskottssammanträde 2006/07:23

Skatteutskottets protokoll 2006/07:23

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23

 

DATUM

2007-05-24

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Inkomna skrivelser, m.m.
Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

Protokollet från saksamrådet den 22 maj sänds ut till nästa samman-

träde.

Gunnar Andrén (fp) framhöll att det var ett mycket bra saksamråd men framförde att det borde ha samma karaktär som i EU-nämnden, nämligen med stenografisk upptagning. Det uppdrogs åt presidiet att föra fram utskottets uppfattning i denna fråga till riksdagsstyrelsen.


Anmäldes att en ändring av rättelsekaraktär i skattebetalningslagen (1997:483) som avsågs ingå som ett tillägg till de redaktionella följdändringar till bl.a. EG:s energiskattedirektiv som behandlades i utskottets den 22 maj 2007 justerade betänkande SkU16 har utgått ur det trycklovade betänkandet på grund av behov av ytterligare beredning. Finansdepartementet skulle återkomma till riksdagen i annat sammanhang.

 

Kanslichefen informerade om att riksdagsstyrelsen i går utsett

Anna Wallin till ny kanslichef i skatteutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Införande av trängselskatt i Stockholm

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:109 samt trafikut-

skottets yttrande 2006/07:TU4y.
Diskuterades förslagspunkterna i det kommande betänkandet. Gunnar Andrén (fp) föreslog med instämmande av vice ordföranden att yrkan-dena borde sammanföras i en enda förslagspunkt. Ordföranden preciserade att det borde vara två förslagspunkter, varav den första förslagspunkten tar upp frågan om avslag på propositionen och den andra övriga förslag. Utskottet biföll ordförandens förslag.

Därefter bordlades ärendet.

 

§ 3

Allmänna motioner om alkoholskatter m.m.

Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om alkoholskatter

m.m.

Ärendet bordläggs till hösten.

 

 

§ 4

 

Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden
Föredrogs utlåtande om kommissionens grönbok Marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden KOM(2007) 140.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 1 juni 2007 omedelbart efter voteringen i kammaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:23

 

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2007-05-01


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2006/07:23

 

 

 

 

Inkommen skrivelse

 

VD Torbjörn Heierson, Åkeriföreningen ABC-åkarna

ABC-åkarnas grundinställning avseende trängselskatt

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.