Protokoll utskottssammanträde 2006/07:24

Civilutskottets protokoll 2006/07:24

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24

 

DATUM

2007-03-29

TID

kl. 09.30-11.05

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 27 mars 2007.

 

 

§ 2

Utfrågning

 

En utfrågning ägde rum med särskilda utredaren Charlotta Jaensson,

Nationell bostadssamordnare.

 

 

§ 3

Namnlagen

 

Fortsattes behandlingen av motioner om namnlagen.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU16, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna,  Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 4

Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om försäkrings- och

skadeståndsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU17, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt särskilda yttranden

av ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

 


 

§ 5

Byggfrågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om byggfrågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU18, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Vänsterpartiet och

Miljöpartiet de gröna samt ett särskilt yttrande av ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 6

Offentlig utfrågning

 

Ordföranden informerade om planeringen av utskottets bostadspolitiska utfrågning den 19 april 2007 kl. 08.30–12.00 i första kammarsalen.

 

Anmäldes och utdelades en inkommen skrivelse från Fastighetsägarna Sverige.

 

 

§ 7

Grönbok om översynen av konsumentregelverket

 

Fortsattes behandlingen av grönboken om översynen av konsumentregelverket.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 8

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Rikspolisstyrelsen.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 9

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning – framlagt av kommissionen, [SEK(2007) 298], [SEK(2007) 300], KOM(2007) 91 slutlig, 2007/0035 (COD)

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Detta dokument kompletterar förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning, Konsekvensanalys i sammanfattning, [KOM(2007) 91 slutlig], [SEK(2007) 298], SEK(2007) 300

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser
(”ROM II”) med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget, KOM(2007) 126 slutlig, 2003/0168 (COD)

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 Starkare konsumenter, högre välbefinnande för konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd, {SEK(2007) 321} {SEK(2007) 322}{SEK(2007) 323}, KOM(2007) 99 slutlig

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

 

§ 10

Rapport från ordförandekonferensen

 

Ordföranden rapporterade vad som förevarit vid ordförandekonferensen den 28 mars 2007.

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 12 april 2007 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 12 april 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:24

 

 

  §§

 1-6

    §

   7

  §§

 8-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.