Protokoll utskottssammanträde 2006/07:25

Civilutskottets protokoll 2006/07:25

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25

 

DATUM

2007-04-12

TID

kl. 09.30-09.45

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 29 mars 2007.

 

 

§ 2

Översynen av konsumentregelverket

 

Fortsattes behandlingen av grönboken om översynen av konsumentregelverket.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av utlåtandet 2006/07:CU30, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna,  Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 3

Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:50 om vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Fråga om saksamråd

 

Behandlades fråga om beslut om överläggningar med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen rörande meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007-2013, KOM (2007) 99 slutligt

 

Upplystes att anmälts hinder från regeringen för samråd vid sammanträdet tisdagen den 17 april 2007. Beslutades att, i stället för samråd, information av företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet om ifrågavarande meddelande skall äga rum samma dag.

 

§ 5

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes och utdelades en inkommen skrivelse från riksdagsledamoten Carina Hägg.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 17 april  2007 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 17 april 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:25

 

 

  §

  1

   §§

  2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.